LVUT8106 - Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

På dette emnet vil ha hovedfokus på regning i alle fag og på ulike fags premisser. Her tar en opp hvordan regning inngår i for eksempel matlaging, strikkeoppskrifter og måleenheter i ulike fag og på ulike språk. Eksempelvis vil regning med tid og bruk av tidslinjer vil være sentralt i forhold til flere fag. På emnet tar en også opp hvordan regning inngår i arbeidet med å nå kompetansemålene i ulike fag. Å kunne tolke og forstå grafiske framstillinger og presentasjoner har et klart samfunnsmessig perspektiv og vil ha en sentral rolle på emnet. På emnet vil også arbeid med å utvikle kompetanse innenfor veiledningsmetodikk slik at studentene kan utvikle seg til å bli ressurspersoner i regning som grunnleggende ferdighet for kollegaer ved egen skole eller i egen kommune.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hvordan regning inngår i ulike fag, på fagenes egne premisser
- har god kunnskap om hvordan regning inngår ett spesielt skolefag
- har kunnskap om hvordan kunnskap om regning ikke kan isoleres innenfor ett enkelt skolefag, men også må ses på tvers av fag
- har kunnskap om noen viktige prinsipper for kollegabasert veiledning

Ferdigheter
Studenten
- kan vurdere hvordan statistikk og grafisk framstilling inngår i flere fag og kan hjelpe elever til å lage og tolke grafiske framstillinger
- kan legge til rette for undervisning i et skolefag der regning inngår i arbeidet med å nå kompetansemålene i det aktuelle faget
- kan gi en klar presentasjon av hvordan regning inngår i ett spesielt fag

Generell kompetanse
Studenten
- kan veilede medstudenter og/eller kollegaer eller foreldre ved egen skole i forhold til regning som grunnleggende ferdighet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium.
I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i faglige diskusjoner om regning som grunnleggende ferdighet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• En oppgave knyttet til regning i et annet, valgfritt skolefag enn matematikk
• En kort artikkel knyttet til egen praksis
• En presentasjon på en minikonferanse (på den siste samlinga)

Alle disse arbeidsoppdragene er obligatoriske.
Det blir ikke gitt kompenserende oppgaver dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

En muntlig eksamen i form av en presentasjon med etterfølgende samtale.
Ved eksamen vil studentene kunne ha med seg inntil 10 sider med egne notater.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Regning som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJREGVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.