LVUT8093 - Naturfag 1 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon. Vi står i dag overfor utfordringer i samfunn og miljø der kunnskap i naturvitenskapsfagene vil være avgjørende både nasjonalt og globalt. Utdanning for bærekraftig utvikling krever at grunnskolelærere har kunnskaper om både lokale og globale miljøutfordringer. De må kunne tilrettelegge for læring som fremmer elevenes naturglede og ansvarsfølelse og som etter hvert utvikles til kunnskap og engasjement for miljøet. Emnet skal vise at naturvitenskapelige og teknologiske vurderinger gjøres i forhold til etiske verdier og idealer. Emnet skal legge grunnlag for å se naturvitenskapens verdensbilde som et kulturprodukt, der observasjoner, eksperimenter, drøftinger og teorier gradvis endrer vår erkjennelse.
Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi.

Naturfag 1 skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal Naturfag 1 stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Naturfag 1 skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket.

Studiet har to moduler: Emne 1 og Emne 2. Modulene har gjennomgående utforskende tilnærming basert på fenomenologi. Naturfag 1 Emne 1 skal gi faglig trygghet i noen relevante områder av grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5. - 10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 Emne 2 og Naturfag 2 i tillegg til Naturfag 1 Emne 1.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
- har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter
- har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i naturfag
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff i biologi og kjemi

Emne 1 er delt i tre temaområder: «Samspill i naturen», «Byggesteiner» og «Stoffer i endring»
Tema: Samspill i naturen
- har innledende kjennskap til noen vanlige arter/grupper av organismer, med hovedvekt på planter
- forstår hvordan vekselvirkning skjer innen og mellom økosystemets biotiske og abiotiske komponenter
- har innsikt i hvordan økosystemer kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet

Tema: Byggesteiner
- har kunnskap om navnsetting, oppbygning og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
- har kunnskap om landskapsformer, navn, egenskaper og karakteristiske trekk til vanlige mineraler og bergarter, og til hovedtrekkene i den geologiske utviklingen på jorda

Tema: Stoffer i endring
- har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
- har kunnskap om hvordan energibegrepet kan brukes i beskrivelsen av kjemiske prosesser
- har grunnleggende kunnskap om de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen

Ferdigheter
(knyttet til de temaene i biologi og kjemi som behandles i emne 1)
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
- kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
- kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
- har grunnleggende innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
- har kunnskap om sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- har kjennskap til ulike IKT-verktøy som er egnet for bruk i naturfagundervisning
- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Naturfag 1, Emne 1 tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium. I undervisningen vil det bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset faglig og didaktisk tematikk. Utforskende og dialogisk tilnærming vektlegges. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene aktivt bruker bibliotek og andre kilder til informasjon og læring. Bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil på og mellom samlingene bli gitt obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver, delvis knyttet til egen praksis. Praksisrelaterte oppgaver følges opp med erfaringsutveksling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- 1 rapportering (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjon
- 1 refleksjonsskriv knyttet til arbeid mellom samlingene med fokus på pedagogisk bruk av IKT
- 1 helhetlig plan for småskala kjemiforsøk på mellomtrinn eller ungdomstrinn inkludert kunnskapsdeling i eget kollegium
- 1 skriftlig/digital innleveringsoppgave
- 70 % obligatorisk oppmøte fordi undervisningen i stor grad handler om ferdighetstrening og samarbeid på laboratoriet.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Vurderingsordning:
Oppgave blir utlevert, 48 timers hjemmeeksamen.
Alle hjelpemidler tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Naturfag for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNAT2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

A. Faglitteratur

Bjerkely, H. J. (2008). Norske økosystemer: økologi og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget.

Folkvord, K., Mahan, G. (2015). Engasjerende naturfag: elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm.

Fossen, H. (2008). Geologi: stein, mineraler, fossiler og olje. Bergen: Fagbokforlaget.

Giæver, T.H., Johannesen, M., Øgrim, L. (2014). Digital praksis i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk

Grindeland, J. M., Lyngved, R., Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk, og Bjerkely, H. J. (2008)

Hannisdal, M., Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.Finnes også som:Hannisdal, M., Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Knain, E. Kolstø, S. D. (red.). (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Mork, S. M.,  Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Sinnes, T.A. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling - Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget.

Steen, B.-G. (2009). Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.

Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

B. Bestemmelseslitteratur

Svensson, L., Grant, P. J., Mullarney, K., Zetterström, D., Ree, V. (2010). Gyldendals store fugleguide: Europas og middelhavsområdets fugler i felt (3. utg.). Oslo: Gyldendal.ellerDybbro, T. (2011). Fugler (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.

Kristiansen, Aa., Køie, M. (2012). Havets dyr og planter. Oslo: Cappelen Damm faktum.

Mossberg, B., Båtvik, S. T., Stenberg, L., Moen, S. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.ellerWischmann, F., Ursing, B., Grundt, H. H., Wesenberg, J. (2012). Norsk fargeflora. Oslo: Cappelen Damm Faktum.ellerBruhn-Møller og Knud Ib Christensen. (2011). Flora (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.            

C. Anbefalt støttelitteratur

Grønlien, H.K., Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk 2012. Oslo: Gyldendal akademisk.

Marion, P. v.,  Strømme, A. (red.).(2015. Biologididaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.Finnes også som:Marion, P. v.,  Strømme, A. (red.).(2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Reite, A. J.,  Sveian, H., Erichsen, E. (1999). Trondheim fra istid til nåtid: landskapshistorie og løsmasser. Trondheim: Norges geologiske undersøkelse.

Ringnes, V., Hannisdal, M. (2014). Kjemi fagdidaktikk: kjemi i skolen (3. utg .). Oslo: Cappelen Damm.Finnes også som:Ringnes, V., Hannisdal, M. (2006). Kjemi fagdidaktikk: kjemi i skolen (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sjøberg, S. (2009). Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. Oslo, Gyldendal akademisk.

Trømborg, D. (2006). Geologi og landformer i Norge. Oslo: Landbruksforlaget

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
10.01.2018

Innlevering
12.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.