LVUT8059 - Matematikk 2 (1-7) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Utforsking, resonnering og argumentering kjennetegner faget matematikk og er også viktige aspekter ved matematikklæring. I følge kunnskapsløftet skal opplæring i matematikk veksle mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening, og innholdet i studiet vil gjenspeile dette.

I dette emnet vil det jobbes med å få undervisningskunnskap knyttet til geometri, måling og proporsjonal tenking. Et gjennomgående tema innenfor geometri vil være barn sine oppfatninger av rom, form og geometriske mønstre samt fenomen knyttet til begrepsutvikling i geometri. Innenfor måling vil en spesielt legge vekt på målingsbegrepet og ulike aspekt ved det, spesielt vil det arbeides med måling av areal, lenge og volum. Måling vil bli knyttet tett til arbeid med geometri og geometriske former, men også til arbeid med andre tema som for eksempel proporsjonal tenkning, forhold og brøk. Innen arbeidet med proporsjonal tenkning og brøk vil det legges spesielt vekt på utforskning, resonnering og problemløsning.

Spørsmål om hva (skole)matematikk er, og hva en mener med matematisk kompetanse, blir tatt opp. Dette blir satt i sammenheng med målsetning for, og planlegging av undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
- har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
- har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, blant annet plangeometri og tallteori
- har kunnskap om hvordan viten i matematikk, da spesielt innen geometri, utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
- har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning.

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
- kan med utgangspunkt i matematikkdidaktisk forskning vurdere, reflektere over og videreutvikle egen praksis

Generell kompetanse
- kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.
I løpet av studiet vil det bli gitt en viss mengde arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
I løpet av studiet vil det bli gitt et visst antall arbeidskrav av ulik karakter:

- 3 skriftlige innleveringer
- 1 muntlig framlegg knyttet til et opplegg i egen praksis
Ett arbeidskrav vil være knyttet til kunnskapsdeling i eget kollegium og ett er knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Alle disse arbeidsoppdragene er obligatoriske. Det blir til vanlig ikke gitt kompenserende oppdrag dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen.
Forberedelsestid 45 minutter. Muntlig varer 30 minutter.

Tillatte hjelpemidler:
Alle hjelpemidler kan brukes i forberedelsestiden.
Ingen hjelpemidler kan brukes under muntlig prøve.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)
Matematikk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT2VUÅ)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Matematikk 1 (1-7) eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (9th ed.). Essex: Pearson Education Limited.

Artikler/enkeltkapitler kommer i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.