LVUT8058 - Matematikk 2 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Utforsking, resonnering og argumentering kjennetegner faget matematikk og er også viktige aspekter ved matematikklæring. I følge kunnskapsløftet skal opplæring i matematikk veksle mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening, og innholdet i studiet vil gjenspeile dette.

I dette emnet vil det jobbes med å få undervisningskunnskap knyttet til tallforståelse, regning og tidlig algebra. Spesielt vil utvikling av varierte regnestrategier, argumentasjon og resonnering være sentralt. Ved å spille på ulike representasjoner og tenke på regning som utforskning, problemløsning og søk etter mening og begrunnelser legger man ikke bare grunnlaget for å kunne regne, men også for å kunne tenke matematisk generelt. Innenfor tidlig algebra vil en legge vekt på algebraisk tenkning i forhold til regning og arbeid med tall, altså en integrering av aritmetikk og algebra. Verdien av en slik integrering både i forhold til tallforståelse og utvikling av varierte regnestrategier, og også verdien for elevene sitt videre arbeid med matematikk og algebra vil bli drøftet.

Kommunikasjon i matematikk-klasserommet vil være et viktig tema i studiet og dette vil bli satt i sammenheng med planlegging og gjennomføring av undervisningen samt refleksjon i etterkant.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
- har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
- har kunnskap om viktige aspekter ved utviklingen av tallforståelse
- har inngående kunnskap om rollen ulike representasjoner har for utviklingen av tallforståelse
- har kunnskap om hvordan viten i matematikk, da spesielt innen tall og oppbygging av regneartene, utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring

Ferdigheter
Studenten
- kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1-7
- kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
- kan bidra i lokalt læreplanarbeid
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
- kan vurdere og reflektere over egen praksis og bruke dette til å planlegge videre undervisning

Generell kompetanse
- kan delta og bidra til lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer, med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i diskusjoner.
I løpet av studiet vil det bli gitt en viss mengde arbeidsoppdrag. Dette vil være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, ofte knyttet til egen praksis. Praksisfeltet som læringsarena vil spille en sentral rolle. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barneskolen. Det er et mål at studentene skal utvikle en evne og vane til å lære av egen praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidkrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravene vil være en kombinasjon av skriftlige innleveringer og muntlige fremlegg. Noen av arbeidskravene vil være knyttet til undersøkelser i egen praksis
- 3 skriftlige innleveringer, 2 må være godkjente
- 1 obligatorisk muntlig framlegg knyttet til et opplegg i egen praksis

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av en individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESKVUÅ)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)
Matematikk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT2VUÅ)
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJMAT3VUÅ)
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD2VUÅ)
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJNORD3VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Matematikk 1 (1-7) eller tilsvarende

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta: fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (9th ed.). Essex: Pearson Education Limited.

Artikler/enkeltkapitler kommer i tillegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.12.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.