LPED001H - Pedagogikk og profesjon for universitetsansatte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Studiet har til hensikt å utvikle høgskoleansattes didaktiske undervisningspraksis, og bidra til studenters faglige, sosiale og personlige læring og utvikling i et samfunn i utvikling. Målet er å gjøre kandidatene bevisste på didaktiske valg i undervisning og begrunnelse for disse.

Emnet er inndelt i to tema:
1. Faglæreren og studenten
2. Faglæreren og utdanningssamfunnet

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om hvordan læreren fremstår som en tydelig leder av demokratiske læringsfelleskap
• har kunnskap om ulike syn på læring og kan begrunne bruken av varierte arbeids- og vurderingsformer som fremmer læring og studentaktivitet
• har kunnskap om utvikling av egen lærerrolle
• har kunnskap om studenten i det senmoderne samfunn
• ha kunnskap om studentenes digitale hverdag
• har kunnskap om utdanningsinstitusjonens rolle og mandat
• har kunnskap om hvordan forsknings- og utviklingsarbeid skal ligge til grunn for all undervisning og praksis innenfor høgskolesystemet
• ha kunnskap om profesjonsetikk i høyere utdanning

Ferdigheter
Kandidaten
• kan begrunne og utvikle sin faglige og didaktiske forståelse og pedagogiske praksis ut fra et forsknings- og samfunnsperspektiv
• kan planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning som fremmer studenters læring
• kan legge til rette for studenters læring, utvikling og danning
• kan legge til rette for varierte læringsformer
• kan legge til rette for personlig initiativ, fou- og innovasjonsarbeid og motivere for entreprenørskap blant studenter og kollegaer
• kan analysere og videreutvikle emne- og programplaner og kan bruke dette som grunnlag for profesjonsutøvelse
• har evne til didaktisk analyse over egne og andres erfaringer og kan videreutvikle opplæringa i samspill med studenter og kolleger

Generell kompetanse
Kandidaten
• har forståelse for lærerrollen og utdanningas rolle innenfor et komplekst utdanningssamfunn
• kan vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
• har kjennskap til aktuelle styringsdokument knyttet til undervisning i høyere utdanning
• har videreutviklet sin profesjonskompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av egenaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler og diskusjoner, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende virksomhet vil bli vektlagt. Det vil hele tida bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. På samlingene vil erfaringer fra eget arbeid stå sentralt som utgangspunkt for oppgaver og diskusjoner. Det forventes at hver kandidat får en mentor fra eget arbeidssted.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- En refleksjonslogg fra 1. og 2. samling der tema på samlingen skal knyttes til teori og egen praksis
- Kandidaten skal etter 1. og 2. samling i studiet gjennomføre undervisning der mentor er samtalepartner
- Gjennomføring av en gruppesamtale på 3. samling med utgangspunkt i ett gitt tema fra studiet

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Sluttvurdering i studiet er en gjennomført undervisningsøkt som dokumenteres gjennom filmframvising og begrunnes og reflekteres over i en individuell muntlig samtale.

Muntlig eksamen gjennomføres på følgende måte:
1. Gjennomføring av en undervisningsøkt på eget arbeidssted som mentor gjør filmopptak av. 20 minutter av undervisningsøkta skal legges på Blackboard.
2. Refleksjonsnotat med beskrivelse og begrunnelse med utgangspunkt i didaktisk og pedagogisk teori. Refleksjonsnotatet tas med til muntlig eksamen.
3. Faglærere forbereder seg ved å se filmopptakene i forkant av muntlig eksamen.

Muntlig eksamen gjennomføres som en refleksjonssamtale sammen med faglærere. Hver kandidat har 20 minutter til å presentere og begrunne egen undervisningsøkt. Med bakgrunn i opptak og begrunnelser skal faglærere gi tilbakemelding som kandidaten skal imøtekomme.

Medstudenter er tilstede og kan bidra i den faglige samtalen.

Alle hjelpemidler inntil muntlig eksamen.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning (LTV1SEM)
Videreutdanning (LTV1SEM15)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Faglig tilsetting ved NTNU med undervisningsansvar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.