LMN55006 - Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset norskdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst innen norskdidaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for vitenskaplige tekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan analysere og bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde
- kan bidra til utvikling av norsk som undervisningsfag i skolen
- kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
- kan formidle norskdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning.

Mer om vurdering

Eksamen: masteroppgave med justerende muntlig.
Masteroppgave: monografi.
Justerende muntlig: prøveforelesning over oppgitt tema.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGNO5)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (5-10)
Adgangsbegrensning, maks 20

Emnene fra første og andre studieår i Master i norskdidaktikk må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100 ALLE

Innlevering
30.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Frist for å levere en PDF- fil av masteroppgaven til eksamenskontoret ved Rotvoll og trykking er senest 30.nov kl 14. Navnet på fila dere sender til eksamenskontoret skal være: emnekode + navnet ditt. Sendes til eksamen@ilu.ntnu.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.