course-details-portlet

LMN55006 - Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset norskdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst innen norskdidaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for vitenskaplige tekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan analysere og bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde
- kan bidra til utvikling av norsk som undervisningsfag i skolen
- kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
- kan formidle norskdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere.

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning.

Alle studenter skal inngå en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at veilederforhold er etablert, at tema er godkjent, og at partene (kandidat, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert retningslinjene.

Mer om vurdering

Eksamen: Masteroppgave: monografi.

Justerende muntlig: prøveforelesning over oppgitt tema.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGNO5)

Forkunnskapskrav

Emnene fra første og andre studieår i Master i norskdidaktikk må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 01.11.2019

Innlevering 15.11.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 01.05.2020

Innlevering 15.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU