LMM15004 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i matematikkdidaktikk
- har kunnskap om referansestandarder for fagtekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan bruke relevante metoder for matematikkdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
- kan bidra til utvikling av matematikk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe

Mer om vurdering

Individuell masteroppgaven vurderes med ekstern og intern sensor.
Alle hjelpemidler er tillatt.
Muntlig eksamen benyttes til å justere karakteren på masteroppgaven og avlegges i form av en prøveforelesning over tema fra individuelt pensum.
Det gis en samlet karakter for den skriftlige oppgaven og den muntlige komponenten.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn (LTMAGMA1)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i matematikkdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 25

Gjennomført og bestått emnet Læring og undervisning av matematikk (1-7) eller tilsvarende

Kursmateriell

Litteratur og andre faglige ressurser til arbeidet med masteroppgaven innhentes av studenten selv i samråd med veileder.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
17.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Endring av dato!! Frist for å levere en PDF- fil av masteroppgaven til eksamenskontoret ved Rotvoll og trykking er senest 17.nov kl 13. Navnet på fila dere sender til eksamenskontoret skal være: emnekode + navnet ditt. Sendes til eksamen@flt.ntnu.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.