LGU52005 - Naturfag 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 49/100 3 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer
Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 51/100 4 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 1 emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi og kjemi.

Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.

Emnet supplerer Na1 emne 1, 15 stp, men dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff i biologi og kjemi
- har god oversikt over navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer, sentrale norske økosystemer og globale biomer
- har oversikt over grunnleggende evolusjonslære, sprednings- og bestøvningsbiologi, samt grunnleggende plantefysiologi
- har god kunnskap om begrepene bærekraftig utvikling og biologisk mangfold
- har god oversikt over hvordan økosystemer kan endres over tid, vekselvirkninger innen og mellom økosystemets biotiske og abiotiske komponenter, både som resultat av naturlige og av menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet
- har oversikt over global oppvarming, ozonproblematikk og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt konsekvenser av disse miljøutfordringene
- har kunnskap om navnsetting, oppbygning og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
- har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
- har kunnskap om hvordan energibegrepet kan brukes i beskrivelsen av kjemiske prosesser

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger i kjemi og biologi
- kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
- kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
- kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning i biologi og kjemi
- har forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i biologi- og kjemiundervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over 2 semester, og det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, som viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.
Kostnader på inntil 3000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Vår - Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen
  • Høst - Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk 1 - Høstsemesteret (termin 1):
- 3 muntlige, digitale eller skriftlige rapporteringer fra øvelser/gruppearbeid i biologi, økologi, geofag
(laboratorieaktiviteter, uteaktiviteter eller ekskursjoner)
- 3 øvelser/gruppearbeid i biologi, økologi, geofag - laboratorieaktiviteter og uteaktiviteter
- 1 arbeid i gruppe, muntlig eller skriftlig, som drøfter problemstillinger knyttet til bruk av uterommet som læringsarena og tilpasset opplæring og/eller undervisning i et flerkulturelt miljø knyttet til biologi, økologi, geofag

Obligatorisk 2 - Vårsemesteret (termin 2):
- 3 innleveringsoppgaver i kjemi
- 3 muntlige, digitale eller skriftlige rapporteringer fra laboratoriearbeid i kjemi
- Deltagelse på 4 laboratorieaktiviteter i kjemi

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav - skriftlige oppgaver, laboratorierapporter, og deltagelse på aktiviteter med obligatorisk tilstedeværelse - må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen i høstsemestet:

Del 1: Skriftlig eksamen:
Eksamen i biologi, økologi og geofag på 3 timer der tillatte hjelpemidler er følgende:
Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Del 2: Praktisk eksamen:
Ekskursjon i biologi - skog og myr

Del 3: Praktisk eksamen:
Ekskursjon i biologi - fjell

Del 4: Praktisk eksamen:
Artsprøve i biologi

Eksamen i vårsemesteret:

Del 5: Skriftlig eksamen:
Eksamen i kjemi på 4 timer timer der tillatte hjelpemidler er følgende:
Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller i kjemi uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Del 6: Praktisk eksamen:
Sikkerhetskurs i kjemi

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Kjemi
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Finnes også som:
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Steen, B.-G. (2009): Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Biologi (Økologi, geofag) - «BØG»
Bjerkely, H. J. (2008). Norske økosystemer: økologi og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget.
Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012): Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Didaktikk
Folkvord, K., & Mahan, G. (2015). Engasjerende naturfag: elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.
Aktuell bestemmelseslitteratur «BØG»
Svensson, L., Grant, P. J., Mullarney, K., Zetterström, D., & Ree, V. (2010). Gyldendals store fugleguide: Europas og middelhavsområdets fugler i felt (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
eller:
Dybbro, T. (2011). Fugler (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.
Kristiansen, Aa., & Køie, M. (2012). Havets dyr og planter. Oslo: Cappelen Damm faktum.
Mossberg, B., & Stenberg, L. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal..
eller:
Wischmann, F. (2012). Norsk fargeflora (6. utg.). Oslo: Cappelen Damm faktum.
eller:
Bruhn Møller, K., & Christensen, K. I. (2011). Flora (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm faktum.
eller:
Lid, J., Lid, D. T., Elven, R., & Alm, T. (2005). Norsk flora (7. utg.). Oslo: Samlaget. [6.utg. fra 1994 er OK, eldre utgaver anbefales ikke].
eller:
Mossberg, B., Stenberg, L., & Karlsson, T. (2007). Gyldendals store nordiske flora (Rev. og utvidet utg.). Oslo: Gyldendal. [1. utg. fra 1995 er OK]
Anbefalt støttelitteratur
Grønlien, H.K., & Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk 2012. Oslo: Gyldendal akademisk.
Hågvar, E. B. (2010). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Finnes også som:
Hågvar, E. B. (1998). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Læreverk for videregående skole kan benyttes som støttelitteratur i kjemi (Kjemi 1 og Kjemi 2).
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.).(2015. Biologididaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
Finnes også som:
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.) (2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Mork, S. M., & Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD
Høst ORD Skriftlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD 15.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D13, bygg 10 , D14, bygg 9
Høst UTS Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 08.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100 HJELPEMIDD
Vår UTS Skriftlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD 07.06.2018 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.