LGU51007 - Naturfag 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Utøvende aktivitet 0/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 49/100 3 timer Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 51/100 3 timer Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 1, emne 1 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, geofag, astronomi og teknologi.

Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Na 1 emne 2 og naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
- har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff i biologi og fysikk
- har grunnleggende kjennskap til navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer, også i et komparativt perspektiv
- har grunnleggende kjennskap til sentrale norske økosystemer
- har grunnleggende kjennskap til begrepene bærekraftig utvikling og biologisk mangfold.
- har begynnende innsikt i hvordan økosystemer kan endres over tid, vekselvirkninger innen og mellom økosystemets biotiske og abiotiske komponenter, både som resultat av naturlige og av menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet.
- har oversikt over globale miljøutfordringer og konsekvenser av disse
- har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige mineraler og bergarter og om hovedtrekkene i den geologiske utviklingen på jorda, med vekt på kvartærgeologi (istidas og dagens landformer)
- har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys
- har kunnskap om mekanikk med spesielt fokus på energi og ulike energiformer, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger

Ferdigheter
Studenten
- har kjennskap til hvordan en planlegger, gjennomfører og vurderer undervisning i naturfag
- har kjennskap til hvordan en anvender naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- har kjennskap til hvordan en anvender relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- har kjennskap til hvordan en anvender varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- har kjennskap til hvordan en tilrettelegger naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
- har kjennskap til hvordan en vurderer elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
- har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger i biologi og fysikk
- har kjennskap til hvordan en drøfter problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
- har kjennskap til hvordan en bruker resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og overføring av energi

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for undervisning i biologi og fysikk
- har begynnende kjennskap til sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i biologi- og fysikkundervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, som viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.
Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk tilstedeværelse i 3 øvelser/gruppearbeid i biologi, økologi, geofag.

Tre muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra øvelser/gruppearbeid i biologi, økologi, geofag (laboratorieaktiviteter, uteaktiviteter eller ekskursjoner)

Obligatorisk tilstedeværelse i 3/4 labøvelser i fysikk

Tre muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra laboratoriearbeid i fysikk. Rapportene skal skrives/presenteres fra de laboratorieøvelser der studenten har vært til stede (se over) for at rapportene skal kunne godkjennes.

Et arbeid i gruppe, muntlig eller skriftlig, som drøfter problemstillinger knyttet til bruk av uterommet som læringsarena og tilpasset opplæring og/eller undervisning i et flerkulturelt miljø knyttet til biologi, økologi, geofag.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingsordning med 4 delvurderinger:

Skriftlig eksamen i biologi, økologi og geofag:
Tillatte hjelpemidler: Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag og Generell del hentet fra nettsidene til Undervisningsdirektoratet. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Skriftlig eksamen i fysikk.
Tillatte hjelpemidler: Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Undervisningsdirektoratet. Tabeller i fysikk uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jmf NTNU reglement.

Utøvende aktivitet 1: Ekskursjon i biologi. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper.

Utøvende aktivitet 2: Ekskursjon i geofag.

Alle vurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges u på blackboard før semesterstart.

Fysikk

Callin, P. et al. (2012). Ergo: [Fysikk 1] (2. utg.). Oslo: Aschehoug.Finnes også som:Callin, P. et al. (2007). Ergo: Fysikk 1: Grunnbok. Oslo: Aschehoug.

Haugan, J. og Aamot, E. (2009). Gyldendals tabeller og formler i fysikk: fysikk 1 og fysikk 2. Oslo: Gyldendal undervisning.

Sundt, G. (2010). Kompendium: Laboratorieøvelse i fysikk og geofag. Trondheim: Tapir.

Tabeller i ulike emner publisert i It's learning.

Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

Biologi (Økologi, geofag) - «BØG»

Alfsen, K. H., Hessen, D. O., Jansen, E. (2013). Klimaendringer i Norge: forskernes forklaringer. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjerkely, H. J. (2008). Norske økosystemer: økologi og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Trømborg, D. (2006). Geologi og landformer i Norge. Oslo: Landbruksforlaget.

Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

Didaktikk

Angell, C., Bungum B., Henriksen E.K., Kolstø S.D., Persson, J. Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Folkvord, K. og Mehan, G. (2015): Engasjerende naturfag, Oslo: Cappelen Damm

Kompendier i naturfagsdidaktikk. NTNU FLT

Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

Aktuell bestemmelseslitteratur «BØG»

Svensson, L., Grant, P. J., Mullarney, K., Zetterström, D., Ree, V. (2010). Gyldendals store fugleguide: Europas og middelhavsområdets fugler i felt (3. utg.). Oslo: Gyldendal.eller:Dybbro, T. (2011). Fugler (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.

Kristiansen, Aa., Køie, M. (2012). Havets dyr og planter. Oslo: Cappelen Damm faktum.

Mossberg, B., Stenberg, L. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal..eller:Wischmann, F. (2012). Norsk fargeflora (6. utg.). Oslo: Cappelen Damm faktum.eller:Bruhn Møller, K., Christensen, K. I. (2011). Flora (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm faktum.eller:Lid, J., Lid, D. T., Elven, R., Alm, T. (2005). Norsk flora (7. utg.). Oslo: Samlaget.[6.utg. fra 1994 er OK, eldre utgaver anbefales ikke].eller:Mossberg, B., Stenberg, L.,  Karlsson, T. (2007). Gyldendals store nordiske flora (Rev. og utvidet utg.). Oslo: Gyldendal. [1. utg. fra 1995 er OK]

Anbefalt støttelitteratur

Grønlien, H.K., Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk 2012. Oslo: Gyldendal akademisk.

Knain, E. Kolstø, S. D. (red.). (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Marion, P. v.,  Strømme, A. (red.).(2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Mork, S. M.,  Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Fossen, H. (2008). Geologi: stein, mineraler, fossiler og olje. Bergen: Fagbokforlaget.

Hågvar, E. B. (2010). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (3. utg.). Oslo: UniversitetsforlagetFinnes også som:Hågvar, E. B. (1998). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Reite, A. J.,  Sveian, H., Erichsen, E. (1999). Trondheim fra istid til nåtid: landskapshistorie og løsmasser. Trondheim: Norges geologiske underskelse.

Ridpath, I. (2000). Stjerner og planeter. Oslo: Teknologisk forlag.

Shipman, J. T., Wilson, J. D., Higgins, C. A. (2013). An introduction to physical science (13th ed.). Boston: Brooks/Cole.

Øgrim, O.,  Andersen, S. L. (2005). Eksperimentboka: 191 forsøk fra Fysikk på roterommet. Oslo: Kolofon.

 

Artikler/enkeltkapitler kan komme i tillegg

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1506 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Utøvende aktivitet 0/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 49/100 06.12.2017 09:00 D9
Høst ORD Skriftlig eksamen 51/100 06.12.2017 09:00 D8
Vår ORD Skriftlig eksamen 49/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.