LGU14017 - Produksjon for sal og scene (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 33/100
Praktisk eksamen 67/100

Faglig innhold

Emnet Sal og scene har hovedkomponentene skape, formidle og tilrettelegge for scenisk produksjon. Emnet gir allsidig opplæring i ulike sceniske uttrykk, sjangre, utøvende og skapende virksomhet og det å lede og tilrettelegge for utøvende og skapende virksomhet.
Det fokusers på dramatiske verktøy som improvisasjon, stemmebruk, sang, karakterskaping, samspill, manusskriving og analyse/tolkning av eksisterende dramatiske verk og andre tekster som kan brukes som utgangspunkt for sceniske produksjoner.
Gjennom kreative prosesser jobbes det dramatisk med utgangspunkt i tekst, drama med utgangspunkt i fysisk teatertradisjon, visuelt teater, dans/bevegelse og bilde.
Det jobbes skapende og allsidig innen ulik bruk av tekstil, skulptur og bilde rettet inn mot sceneproduksjon.

Emnet gir grunnleggende innføring i teater som kunstform i ulike epoker og samfunn og hvordan arbeid med sceniske uttrykk kan bidra til personlig vekst og danning for elever på 1.-7. trinn.

Fagdidaktikk er integrert i emnets hovedkomponenter.
Emnet Sal og scene er spesielt innrettet mot utvikling av læringsmiljø og læringsfellesskap i et flerkulturelt samfunn. Grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring blir viktige faktorer i en didaktisk og tverrfaglig prosess.

Emnet er innrettet både mot å skape, formidle og tilrettelegge for sceniske produksjoner i og utenom fagene på trinn 1-7 i grunnskolen.
Praksisopplæringen skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaringer som gjør dem kjent med muligheter for produksjoner i barne- og ungdomsskole.

I tillegg er to besøk knyttet til scenisk produksjon obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø for prosjektorientert læring gjennom praktiske og estetiske fag for trinnene 1-7
- har kunnskap om ulike sceniske sjangere og dramatiske og estetiske virkemidler fra ulike tider og ulike kulturer
- har kunnskap om å tilrettelegge for scenisk produksjon for trinnene 1-7
- har kunnskap om sang og musikk som virkemiddel i ulike sceniske sjangre
- har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformene som er knyttet til kunstneriske, estetisk og musikalske aktiviteter
- har kunnskap om ulike litterære sjangere og hva som skjer når en tekst blir overført fra et medium til et annet
- har kunnskap om scenografi, kostymer og masker som virkemiddel i sceniske produksjoner.
- har kunnskap om hvordan ulike uttrykksformer i scenisk kunst kan formidles
- har grunnleggende kunnskap om bruk av lys og lyd i scenisk produksjon

Ferdigheter
Studenten
- har grunnleggende ferdigheter i sang og stemmebruk
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosesser knyttet til scenisk produksjon for trinnene 1-7
- kan improvisere, produsere, utøve, lede og framføre ulike sceniske uttrykk alene eller i samspill med andre, og legge til rette for større produksjoner i skolen.
- kan sette i gang, veilede og vurdere elevenes arbeid med scenisk produksjon
- kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og

teknikker med tanke på scenografi og rekvisitter rettet mot scenisk produksjon
- har grunnleggende ferdigheter i bruk av lys, lyd i scenisk produksjon

Generell kompetanse
Studenten
- kan utnytte variasjoner i visuelle og auditive uttrykk
- kan lede en produksjon for sal og scene og har kunnskap og kjennskap til de ulike faktorer som inngår ved en produksjon

kan bruke drama, musikk, norsk og kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringa
- kan stimulere den estetiske sansen til elevene

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom gruppeundervisning i større og mindre grupper, forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid. Undervisningen vil være konsentrert i vårsemesteret og en workshophelg, teaterbesøk samt ekskursjon til en europeisk storby inngår i undervisningsopplegget.
Studentene skal:
- jobbe med praktiske kreative prosesser å skape, formidle og lede ulike

sceniske uttrykk
- utvikle kunnskap og ferdigheter i ulike sceniske uttrykk, og opparbeide erfaring gjennom praktisk utprøving både i praksisfeltet og under læreprosessen..
- opparbeide kunnskap om ulike dramatiske sjangrer, de ulike epokers teaterhistorie, estetikkens verdi i samfunnet, og gjøre seg kjent med dramatiske, visuelle og tekstlige virkemidler i de ulike estetiske uttrykk
- jobbe med fagdidaktiske metoder spesielt tilrettelagt for elever på 1.- 7.trinn

Stor grad av egeninnsats er nødvendig. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på en prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det skapende i sentrum.

Studentene får tilbud om en ekskursjon til en europeisk storby.
Studieturen er ikke obligatorisk og den finansieres av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
To besøk til sceniske produksjoner med innlevering av refleksjonsnotater i etterkant.
Tre mindre produksjoner. Tema:
- med manus som utgangspunkt
- med fokus på musikalsjangeren
- performance/visuelt teater/masketeater/dukketeater

Obligatorisk tilstedeværelse:
- ett verksted knyttet til lyd og lys
- ett verksted knyttet til kostymer og sminke
- ett verksted knyttet til scenografi og rekvisitter
- ett verksted knyttet til skriving av manus/tekstproduksjon
- to verksteder knyttet til hver produksjon

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell eksamensvurdering.
Del 1: Praktisk eksamen i produksjon.
Eksamensforestilling framført for en tenkt målgruppe.
Gruppeeksamen med individuell karakter der scenisk uttrykk, skapende ferdighet, formidling og allsidighet i en skapende framvisning blir vurdert.
Produksjonen som helhet blir vurdert og alle nødvendige faktorer ved produksjonen har innvirkning på vurderingsgrunnlaget.
Valg av scenisk formidling, samarbeidsevne, tilrettelegging for produksjon, scenografi, kostymer, lys, lyd, regi, dramaturgi, formidlingsform).
Produksjonstid: to uker
Alle hjelpemidler er tillatt

Del 2: Muntlig Individuell vurdering, bokstavkarakter 33%
Kommentar til vurdering:
Muntlig gruppeeksamen med individuell karakter.
Refleksjon knyttet til praktisk eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.
Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart
Gundersen, Kjernsmo og Reinhardtsen (2002). En enkel fargelære. Oslo: Universitetsforlaget.
(111 sider)
Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). å lese drama Innføring i teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget.
(s. 83 – 194, 115 sider)
Johnsen, Bjørn (2013). Musikkfaget på ungdomstrinnet.
Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
(s.86 – 115, 30 sider)
Kelly, Jane (2009): Håndbok i skuespillerteknikk. Oslo: Musikk-Husets Forlag A/S.
(70sider)
Stene, Øystein (2015). Skuespillerkunsten. Oslo: Universitetsforlaget. (352sider)
Knutsen, Hanne og Ørvig, Anne (2006). Scenepresentasjon. Framføringsprosjekter med barn og voksne. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(Kapittel 7, 30 sider)
Morken, Ingrid (2003). Drama og teater i undervisning – en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
(s. 13 – 291, 279 sider)
Songe-Møller, Anna S. og Sæbø, Aud Berggraf (2007). Ibsen og Holberg i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(kapittel 1, 2, 5 og 7, 75 sider)
Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama – et kunstfag. Oslo: Tano Aschehoug.
(420 sider)
Losnedahl, Kari Gaarder (2009). Den teatrale illusjon: scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Bergen: Bergen Museum.(s. 1-102, 102 s.)
Skjønnlitteratur:
Sofokles: Kong Ødipus
Shakespeare: Romeo og Julie
Tekstutdrag fra Commedia del arte-tradisjonen
Holberg: Jeppe paa Bierget
Ibsen: Hedda Gabler
Beckett: Mens vi venter på Godot
Utdrag fra andre drama blir utdelt på forelesning
Et teatermanus knyttet til oppsetning Trøndelag teater.
3 folkeeventyr
3 noveller
3 dikt
Samt artikler, kompendier og notemateriell som lenkes opp mot praktisk undervisning.
Det kan komme mindre endringer i pensumlista.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 33/100
Høst UTS Praktisk eksamen 67/100
Vår ORD Muntlig eksamen 33/100 15.05.2018
Vår ORD Praktisk eksamen 67/100 15.05.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.