LGU14008 - Norsk 3 (1-7): Lese- og skrivevansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Forebyggingsperspektivet er sentralt i emnet. Spesialpedagogisk rådgivning innen lese- og skriveproblematikk vil komme inn under flere punkter. Det samme gjelder kunnskap om dokumentasjonskrav og etiske og juridiske problemstillinger.
Videre vil følgende tema bli gjennomgått:

Tema 1 Skriftspråk og språk
o Talespråk og skriftspråk
o Språklige forutsetninger for en god lese- og skriveutvikling
o Språkvansker og lese/skriveutvikling
o Minoritetsspråklige og lesing/skriving

Tema 2 Lese- og skriveutvikling
o Utviklingsforløp før og etter den første lese- og skriveopplæringen
o Forklaringsmodeller
o Leseopplæringsmetoder
o Den kontinuerlige leseopplæringen
o Forholdet mellom lesing og skriving
o Forebygging av lese- og skrivevansker
o Systemrettet arbeid i forhold til lesing og skriving

Tema 3 Dysleksi
o Teorier om årsaker.
o Kjennetegn
o Dysleksi og lesing
o Dysleksi og skriving
o Sekundære vansker knyttet til dysleksi

Tema 4 Kartlegging av lese- og skriveferdigheter
o Grunnleggende teori for testing og utredning
o Kartleggingsverktøy
o Målrettede tiltak på bakgrunn av kartlegging

Tema 5 Hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker
o Pedagogiske
o Kompensatoriske

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har inngående kunnskaper om
- hvordan skolen på trinn 1-7 kan forebygge og tilpasse opplæringen slik at hvert enkelt barn får utviklet sitt lese- og skrivepotensial best mulig
- hvordan man kan analysere faglige problemstillinger knyttet til elevers lese- og skriveutvikling på barnetrinnet
- ulike strategier for kartlegging og utredning av elever med lese- og skrivevansker og hvordan dette kan danne grunnlag for målrettede tiltak for elevgruppen på trinn 1-7
- hvordan lese- og skriveutviklingen henger sammen med barnets generelle utvikling på områder som språk, faglig utvikling, selvoppfatning, motivasjon, og sosial kompetanse
- hvordan kunnskaper innenfor fagfeltet kan anvendes på nye utfordringer på området

Ferdigheter
Studenten
- kan avdekke lese- og skrivevansker på et tidlig stadium og finne relevante tiltak for å hjelpe elever med slike vansker til å oppnå framgang og utvikling
- kan analysere og anvende gjeldende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
- kan ta rådgivende og koordinerende ansvar for spesialpedagogisk arbeid på området lese- og skrivevansker på grunnskolens barnetrinn
- kan være aktiv medspiller i samarbeid med hjem og hjelpeinstanser
- kan møte utfordringer knyttet til elever med spesielle opplæringsbehov som gjør han/henne i stand til å legge til rette for gode læringsmiljøer for barn med ulike behov for tilpasninger i opplæringssituasjonen
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder på området og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å forebygge og kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen gjennom systemrettet arbeid

Generell kompetanse
Studenten
- kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elevers lese- og skriveutvikling
- kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til lese- og skriveutviklingen på trinn 1-7 med foresatte, kolleger og hjelpeapparat
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere, tilpasse og tilrettelegge lese- og skriveopplæringen på trinn 1-7 slik at hver enkelt elev får utviklet sitt potensial best mulig
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre kompliserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- behersker fagområdets terminologi og kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til lese- og skriveutviklingen på trinn 1-7 med foresatte, kolleger og spesialister

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Skriving av fagtekst og profesjonsrelaterte tekster vektlegges. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Tilknytning til praksisfeltet i grunnskolen (trinn 1-7) vil bli vektlagt som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Deltakelse på innføring i og bruk av kartleggingsmateriell samt tiltaksperspektiv presentert i undervisning.

2. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell i gruppe. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

3. Gjennomføre en analyse av kartlegging og tiltak med utgangspunkt i en case. Resultat og tiltak presenteres i en profesjonsrelatert tekst. Arbeidskravet skal utføres i gruppe.

Det gis kompensatorisk arbeid ved fravær i undervisning knyttet til arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell fordypningsoppgave
Oppgaven skal være et individuelt faglig arbeid i et pensumrelatert tema. Arbeidet skal være på 8-10 sider og innenfor sjangeren fagtekst, som er definert av NTNU, ILU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU). Enten 60 sp pedagogikk og elevkunnskap eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring. Minimum 30 sp norsk.
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
4. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU og som fyller opptakskravene

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
09.05.2018

Innlevering
23.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.