LGU14007 - Spesialpedagogikk med vekt på atferdsproblemer (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Dette emnet består av to likeverdige deler. Studiet vektlegger en spesialpedagogisk forståelse i et helhetlig og ressursorientert perspektiv. Forebyggende arbeid i forhold til elevenes faglige og sosiale utvikling står sentralt. Både juridiske og etiske problemstillinger er gjennomgående tema i begge delene.

Studiets del 1: Generell innføring i spesialpedagogikk.
Det gis en generell innføring i spesialpedagogikk. Denne delen handler om hvordan grunnskolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at rettighetene i Opplæringsloven blir ivaretatt.

Tema 1. Den inkluderende skolen, en skole for alle
- Spesialpedagogens rolle, og sentrale begreper innen fagfeltet
- Forebyggende arbeid som ivaretar faglig og sosial utvikling
- Lovverk og rettigheter
- Etisk refleksjon i møte med elever og foresatte

Tema 2. Elever med særskilte behov
- Innføring i kognitiv psykologi
- Elever med funksjonshemninger
- Elever som strever faglig og sosialt
- Minoritetselever med særskilte behov
- Innvirkning på selvoppfatning og motivasjon

Tema 3. Innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter
- Kartlegging
- Skriving av profesjonstekster
- Foreldresamarbeid og elevmedvirkning
- Veiledning og kommunikasjon
- Planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæring

Studiets del 2: Atferdsproblemer
Denne delen bygger på studiets del 1. Hovedområdene tar for seg hva atferdsproblemer er og ulike forståelsesmåter. Studiet gir innsikt i utvikling og risikofaktorer, kartlegging, tilrettelegging, forebygging og ulike former for tiltak.

Tema 1 Hva er atferdsproblemer
- Teoretiske perspektiv på atferdsproblemer
- Tilknytningsteori som et forebyggende perspektiv
- Atferdsproblemer og sosial og emosjonell kompetanse
- Ulike begreper og definisjoner

Tema 2 Ulike atferdsproblemer
- Innagerende atferd
- Utagerende atferd
- Autismespekterforstyrrelse
- ADHD og Tourettes syndrom

Tema 3 Årsaker, konsekvenser og tiltak
- Psykisk helse
- Omsorgssvikt
- Sosial kompetanse
- Mobbing

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har inngående kunnskap om:
- Det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, dets tradisjoner og muligheter
- Spesialpedagogens rolle og arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
- Ulike elevgrupper med særskilte behov, forebygging og tiltak i et mestrings- og ressursperspektiv
- Ulike atferdsvansker, forebygging og tiltak i et mestrings- og ressursperspektiv

Ferdigheter
Studenten
- Kan legge til rette læringsmiljøet slik at elever med særskilte behov opplever utvikling og livsmestring
- Kan kommunisere om spesialpedagogiske tema med elever, foreldre, kolleger og andre samarbeidspartnere
- Har evne til kritisk, etisk bevisst og kunnskapsbasert refleksjon om ulike spesialpedagogiske tema

Generell kompetanse
Studenten
- Kan ut fra forskningsbasert kunnskap og handlingskompetanse bidra til aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt gruppe elever
- Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å forebygge, kartlegge, vurdere og tilpasse opplæring slik at elever med særskilte behov får utviklet sitt læringspotensial best mulig både faglig og sosialt
- Har teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse, og evne til å videreutvikle egen kompetanse og spesialpedagogikken som fag

Læringsformer og aktiviteter

I studiet legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet, og en forskningsbasert undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, individuelt arbeid og gruppearbeid. Utforskende arbeidsformer som kollokviearbeid, problembasert læring og diskusjonsfremlegg fra studenter står sentralt. Skriving av fagtekster og profesjonstekster vektlegges. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet i grunnskolen både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Fagtekst som skal skrives i gruppe innenfor tema 1 (generell innføring i spesialpedagogikk). Teksten skal være på ca. 9 sider og skal skrives innen oppgitt tema.
- Gruppeoppgave som består i forberedelse, skriving og fremlegg av en pedagogisk rapport og utkast til individuell opplæringsplan (IOP) på grunnlag av denne.

Obligatorisk oppmøte:
- Ved fremlegg knyttet til gruppeoppgaver. Kompensatorisk arbeid gis ved fravær

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Del 1: En individuell fagtekst på ca. 9 sider om et selvvalgt tema innen studiets del 2, (atferdsproblemer). Det skal utarbeides et sammendrag av fagteksten på inntil 1 side.

Del 2: Muntlig eksamen i gruppe. Gruppa må vise tilfredsstillende kompetanse innen begge delområdene i faget for å bestå eksamen.
Både fagtekst og muntlig eksamen må være bestått for å få bestått karakter i faget.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.
Ved ny/utsatt eksamen kan muntlig eksamen gjennomføres individuelt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU) med enten 60 sp pedagogikk og elevkunnskap eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring.
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
4. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning ved NTNU og som fyller opptakskravene

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 40/100
Høst ORD Oppgave 60/100

Utlevering
21.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår UTS Muntlig eksamen 40/100
Vår UTS Oppgave 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Alle møter 1 time før eksamenstidspunkt til forberedelse. Dere møter i servicesenteret for å trekke tema.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.