LGU13008 - Norsk 2 (1-7) emne 1: Språk-, tekst- og litteraturarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Teoriar om lesing, leseutvikling og ulike didaktiske innfallsvinklar til arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur er sentrale tema i dette emnet. Studentane skal gjere seg kjende med nyare barne- og ungdomslitteratur frå Norden og med barnelitteraturens historie. Det blir arbeidd med ulike sjangrar innanfor sakprosa og skjønnlitteratur, og lesing og skriving blir sett i samanheng.
Emneområdet gir kunnskapar om norsk språk, både når det gjeld oppbygging, system og bruk. Eit sentralt arbeidsområde handlar om korleis ein kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i rettleiing av elevar i lese- og skriveprosessen. Vidare blir det arbeidd med vurdering og kartlegging av lesing og skriving som grunnlag for å fremje fagleg utvikling hos elevane. Norsk som andrespråk, dialektologi, sosiolingvistikk, munnlege og skriftlege sjangrar og kjennskap til nabospråk kjem også inn under dette emneområdet.

Læringsutbytte

Kunnskapar
Studenten
- kan gjere greie for norsk litteraturhistorie, har kunnskapar om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur og sakprosa
- kan greie ut om språklege endringsprosessar, i fortid og samtid, om normeringsspørsmål i moderne norsk og kan gjenkjenne sentrale teikn ved norske dialektar
- forstår og kan diskutere kva for funksjonar lesing har hatt og har i kulturen vår
- kan gjere greie for korleis ein kan fremje lese- og skriveutvikling hos elevar med norsk som andrespråk
- har inngåande kjennskap til teoriar om lesing, særleg knytt til den andre leseopplæringa

Ferdigheiter
Studenten
- er ein stø språkbrukar
- kan analysere og vurdere lærebøker og andre læremiddel
- har utvida kunnskap om norsk språk - oppbygging, system og bruk
- kan setje barne- og ungdomslitteratur frå Norden inn i ein historisk samanheng, tolke den og sjå den i lys av nordisk og annan internasjonal litteratur

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå eit historisk perspektiv på faget

Læringsformer og aktiviteter

Studentane vil møte varierte arbeidsformer og både formative og summative vurderingsformer. Undervisninga vil i stor grad bli seminarbasert, der det blir arbeidd konsentrert med eit tema i to til tre veker, med framlegg til slutt. Studiet fordrar derfor stor eigenaktivitet av studentane.

Det er ein føresetnad at studentane tileignar seg lærestoff gjennom sjølvstudium utanom den organiserte undervisningstida, og gjennom arbeid i grupper og gjennom læringsplattforma. Studentane skal gjennom heile studiet bruke språket aktivt i skriftleg og munnleg kommunikasjon med medstudentar og faglærarar. Vidare er det forventa at studentane brukar biblioteket aktivt og møter førebudde til undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- En individuell fagtekst
- Respons på en fagtekst skrevet av en medstudent (innlevering av den mottatte responsen)
- Muntlig framlegg i gruppe (krever oppmøte)
- Deltakelse i obligatorisk verkstedarbeid, krav om 80 % oppmøte. det informeres om dette ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav vert vurdert med godkjent/ikkje godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen. Kandidatar som står i fare for å bli nekta å gå opp til eksamen pga. manglande arbeidskrav, skal varslast om dette, jf. gjeldande studieforskrift ved NTNU.

Hjemmeeksamen.
Alle hjelpemidler er tillatt

Ny/utsett eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldande studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
*Bettelheim, B. (1991). Kampen for mening i livet. I Eventyrets fortryllelse: i psykoanalytisk belysning. 1 (s. 15-36). København: Schønberg.
Karsrud, F. T. (2010). Muntlig fortelling i norskfaget: en vei til tekst- og tolkningskompetanse. Oslo: Cappelen Akademisk.
(140 s.)
Larsen, A.S og Domaas, O.E. (2010). Da Anna møtte Josef. Om bruk av en bibelfortelling i en elevs skriving. I: Skriving i alle fag : innsyn og utspill (red. Smidt, J). Trondheim: Tapir.
Skjelbred, A. H. B. (1998). Å tro sine egne øyne. I: Fortellinger om huldra - fortellinger om oss. Oslo: Tano Aschehoug. s. 27-44 (17 s.)
Tilgjengelig som e-bok: http://www.nb.no/nbsok/nb/19799be74acc96bf25ec53f1b4e93546.nbdigital?lang=no
Solberg, O. (2007). Inn i eventyret: norsk og europeisk forteljekunst. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Kapitlene: «Eventyret som genre» og «Eventyrtolkning og eventyrteoriar». s. 13-52 (39 s.)
*En samling eventyr, sagn, myter og legender
Hårstad, Stian (2015) Nabospråk og nabospråkundervisning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
*Leitre, A., Lundeby, E., & Torvik, I. (1991). Språket vårt før og nå: språkhistorie, norrønt, dialekter (3. utg.). Oslo: Gyldendal. s. 168-190 (22 s.)
Mæhlum, B., Røyneland, U., Akselberg, G., & Sandøy, H. (2008). Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk (2. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forlag. s. 11-63, 89-126
Lindgren, A. (1981). Ronja rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren.
*Hassan, Y. (2013). Digte. København: Gyldendal. (Et utvalg)
Khemiri, Jonas Hassen (2003) Ett öga rött. Stockholm : Nordstedts.
Skaranger, M .Navarro (2015): Alle utlendinger har lukka gardiner. Oslo: Oktober forlag. Utdrag, gjøres tilgjengelig på Its Learning.

Andersen, P. T. (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Les om de forfatterne og periodene vi arbeider med. (ca 80 s.)
Andersen, P. T. (2011). Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen? Norsklæreren, 35(2), 15-22.
Aristoteles (2004). Om diktekunsten. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
s. 30-57 (28 s.)
Tilgjengeleg som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403047
Birkeland, T., Risa, G., & Vold, K. B. (2005). Norsk barnelitteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Samlaget.
(Utdrag ca. 80 s.)
*Chambers, A. (1990). Den implisitte lesaren. I Birkeland, T. og Risa, G. (red.) Litteratur for barn : Ariklar om barns bøker og lesing. Oslo: LNU/Cappelen, s. 23 – 37 (14 s).
*Fosse, J. (1998). All-alder-litteratur. I: Årboka litteratur for barn og unge 1998 s. 72-75. Oslo: Samlaget (4 s).
Hennig, Å. (2010). Litterær forståelse: innføring i litteraturdidaktikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
Hele boka unntatt kap. 9, 10 og 14 (ca 200 s.).
Kverndokken, K. (2012). 101 måter å lese leseleksa på: om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget.
Larsen, A. S., & Wicklund, B. (2013). "Det var ikke Den hellige ånd. Det var bæsj". Norsklæreren, 37(2), 45-53..
Skar?hamar, A.-K. (2011). Litteraturundervisning: teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (170 s.)

Hamsun, Knut (2002). Ringen. I Wærp, Henning Howlid (red.), Prosadiktet i Norge 1890-2000. Oslo: Aschehoug.
Løland, R. Vårblomsten (1906). I Kvitebjørnen.
Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100700061
*Njålssoga (2007). Ny utg. ved Jan Ragnar Hagland. Utdrag: s. 27 - 29 (Kap. 1, innledning), Del 2, s. 98 - 100 (tyveriet fra Otkjell og kinnhesten) Del 2, s. 140 - 143 (Gunnar dør).
* Sagaen om kjalnesingene og Tåtten om Jøkul Buesson. Oversatt av Arnhild Mindrebø (2014), i Jørgensen, J.G. og Hagland J.R. (red.) Islendingesagaene bind III Saga forlag 2014, s. 301-321 og 437-444.
*Moe, J. (1833). Lille Alvilde.
Sivle, P. Berre ein hund (1887). I Sogor (1887).
Tilgjengelig fra: http://www-bib.hive.no/tekster/ekstern/sogor/
eller som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006082100018
*Thórarinsdóttir, B. og Laxness, M. E. (2004). Njàls saga. Oslo: Damm.
*Vestly, A.C. En bok eller en fortelling.
*Et utvalg barneviser (bl.a. Alf Prøysen, Margrethe Munthe, Astrid Lindgren, Thorbjørn Egner
Frank, A. (1947/2007). Anne Franks dagbok. Oslo: Aschehoug.
Tilgjengelig som e-bok: http://www.nb.no/nbsok/nb/9468a6fec071a3bfd88eab1326e4af38.nbdigital
Bestemmes etter studiestart:
- Et utvalg (10-12) nyere barne- og ungdomsromaner
- Et utvalg noveller
- En biografi for barn
*Hilditch, G., & Aarsæther, F. (2008). Andrespråkseleven og målspråket I M. E. Nergård & I. Tonne (red.), Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 43-65). Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)
*Lyster, S.-A. H. (2009). Ordforråd og leseutvikling. I J. Frost (red.), Språk- og leseveiledning: i teori og praksis (s. 231-251). Oslo: Cappelen akademisk forlag. (21 s.)
*Malmo, G. (2004). Mellomspråk og mellomspråksanalyse. I I. Moslet & P. H. Bjørkeng (red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (2. utg., s. 431-443). Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.)
*Malmo, G. (2004). Norsk i kontrastivt perspektiv. I I. Moslet & P. H. Bjørkeng (red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (2. utg., s. 408-430). Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)
*Wold, A. H. (2008). Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk. I E. Selj, & E. Ryen (red.), Med språklige minoriteter i klassen: språklige og faglige utfordringer (2. utg., s. 195-218). Oslo: Cappelen Damm.
Ingvil Brügger Budal (red.); Rolf Theil; Bernt Ø. Thorvaldsen; Ingebjørg Tonne (2015). Språk i skolen: grammatikk, retorikk, didaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
•Kapittel 3: Morfologi (Ingvil Brügger Budal) (35 s)
•Kapittel 4: Syntaks (Bernt Ø. Thorvaldsen) (30 s)
•Kapittel 5: Grammatikk i klasserommet – didaktiske muligheter (Ingebjørg Tonne) (15 s)
Kapittel 6: Grammatikk i lese- og skriveopplæringen (Ingebjørg Tonne) (30 s)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
07.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
07.05.2018

Innlevering
15.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.