LGU11005 - Naturfag 1 (1-7) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon. Vi står i dag overfor utfordringer i samfunn og miljø der kunnskap i naturvitenskapsfagene vil være avgjørende både nasjonalt og globalt. Utdanning for bærekraftig utvikling krever at grunnskolelærere har kunnskaper om både lokale og globale miljøutfordringer. De må kunne tilrettelegge for læring som fremmer elevenes naturglede og ansvarsfølelse og som etter hvert utvikles til kunnskap og engasjement for miljøet. Emnet skal vise at naturvitenskapelige og teknologiske vurderinger gjøres i forhold til etiske verdier og idealer. Emnet skal legge grunnlag for å se naturvitenskapens verdensbilde som et kulturprodukt, der observasjoner, eksperimenter, drøftinger og teorier gradvis endrer vår erkjennelse.

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi. Grunnskolelæreren på 1. til 7. trinn skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.

Emnet skal gi faglig trygghet i noen relevante områder av grunnskolefaget for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kompetanse i å introdusere de yngste elevene for nye emner i naturfaget og legge til rette for videre faglig utvikling. Det å kunne videreutvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Emnet skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.-7. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta naturfag 1, 2. studieår og naturfag 2, 3. studieår.

Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 1.-7. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.

Temaene Jord, Vann og Luft søker å dekke biotiske og abiotiske faktorer, prosesser knyttet til elementene og livsformers tilpasninger til disse. Fenomener knyttet til elementene vil bli forklart ut fra kjemiske, fysiske og biologiske forklaringsmodeller. Temaet Ild vil ha et spesielt fokus på energibegrepet og livgivende prosesser.

Læringsutbytte

Naturfag 1 for 1.-7. består av 2 emner, hvert på 15 studiepoeng, og er inndelt i fire temaer, inspirert av historiske oppfatninger av naturen: Jord, Vann, Luft og Ild.
Temaene jord og vann fordeler faglige læringsmål det første undervisningsåret, mens temaene luft og ild fordeler faglige læringsmål i det andre undervisningsåret.

Kunnskap
Studenten

- har grunnleggende innsikt om naturfag for småskoletrinnet
- har grunnleggende innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter, samt hvordan man introduserer disse til barn på småskoletrinnet
- har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i naturfag
- har kunnskap om vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen

Tema: Jord

- har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer på land, samt mineraler og bergarter
- har kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som former økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler
- har kunnskap om hovedtrekk i den geologiske utviklingen på jorda
- har kunnskap om navnsettingsregler, oppbygning og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
- har kunnskap om sentrale stoffers kretsløp i naturen
- har kunnskap om enkle kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
- har kunnskap om plantenes form og funksjon

Tema: Vann

- har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer knyttet til vann
- har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
- har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til vann
- har kunnskap om vannets kretsløp, ulike fasetilstander og energiformer

Ferdigheter
Studenten
- har kjennskap til hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
- har kjennskap til hvordan anvende naturfaglig kunnskap i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
- har kjennskap til hvordan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
- har kjennskap til hvordan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
- har kjennskap til hvordan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggene ferdigheter
- har kjennskap til hvordan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsrettede tilbakemeldinger
- har kjennskap til noen strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
- har kjennskap til hvordan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
- har kjennskap til hvordan designe og lage teknologiske produkter, og vurdere produkter og prosesser
- har kjennskap til hvordan naturfag kan brukes som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
- har grunnleggende innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
- har kunnskap om sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester, og det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljø- forhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader inntil kr 2000 må påregnes ekskursjoner og feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav om 80 % tilstedeværelse på fysikkverksted som innebærer laboratoriearbeid med ferdighetstrening. Antall økter jf. semesterplan i emnet.

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

To innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner og laboratoriearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingsordning med 4 delvurderinger:

Arbeid 1:Ekskursjon i 2-3 dager.

Arbeid 2:Feltarbeid i geofag med rapport.

Arbeid 3:Teknologi og Design, Seminar med avsluttende presentasjon.

Skriftlig eksamen:
Tillatte hjelpemidler: Kunnskapsløftet (2006), LK06 i papirutgave, læreplanen i naturfag og generell del (utskrift) hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller i kjemi uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på blackboard før studiestart.
Biologi

Kvammen, P. I., Nyhus, G. C., Lie, S., Vedum, T. V., Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen!: biologi for lærere: grunnskoleutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Sinnes, T.A. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling - Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget. 

Geologi

Fossen, H. (2008). Geologi: stein, mineraler, fossiler og olje. Bergen: Fagbokforlaget. 

Fysikk

Grimenes, A. A., Jerstad, P., Sletbak, B. (2011). Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Oslo: Cappelen Damm.

Haugan, J., Aamot, E. (2011). Gyldendals tabeller og formler i fysikk: fysikk 1 og fysikk 2 (2. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Finnes også som:Haugan, J., Aamot, E. (2009). Gyldendals tabeller og formler i fysikk: fysikk 1 og fysikk 2. Oslo: Gyldendal undervisning. 

Kjemi

Hannisdal, M., Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Finnes også som:Hannisdal, M., Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Steen, B.-G. (2009). Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.

Øgrim, O.,  Andersen, S. L. (2005). Eksperimentboka: 191 forsøk fra Fysikk på roterommet. Oslo: Kolofon. 

Didaktikk/ undervisningsmetode

Folkvord, K., Mahan, G. (2015). Engasjerende naturfag: elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm. 

Kompendier/ nettressurser

Kompendier i naturfagsdidaktikk/kjemi/biologi/fysikk. NTNU-FLT.

Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

 

B. Bestemmelseslitteratur

Svensson, L., Grant, P. J., Mullarney, K., Zetterström, D., Ree, V. (2010). Gyldendals store fugleguide: Europas og middelhavsområdets fugler i felt (3. utg.). Oslo: Gyldendal.

Eller:Dybbro, T. (2011). Fugler (2. utg.). (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.

Kristiansen, Aa., Køie, M. (2012). Havets dyr og planter (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm faktum.

Mossberg, B., Båtvik, S. T., Stenberg, L., Moen, S. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Eller: Wischmann, F., Ursing, B., Grundt, H. H., Wesenberg, J. (2012). Norsk fargeflora (6. utg.). Oslo: Cappelen Damm Faktum.EllerBruhn-Møller og Knud Ib Christensen. (2011). Flora (2. utg.).  (Faktum referanse). Cappelen Damm Faktum.                  

C. Anbefalt støttelitteratur

Angell, C., Flekkøy, E. G., Kristiansen, J. R. (2011). Fysikk for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Brady, J. E. (2004). Generell kjemi: grunnlag og prinsipper (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hågvar, E. B. (2010). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.Finnes også som:Hågvar, E. B. (1998). Det zoologiske mangfoldet: dyregruppenes systematikk, bygning og levevis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Grønlien, H.K., Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk i biologi: Biologi 1 og Biologi 2. Oslo: Gyldendal akademisk.

Marion, P. v.,  Strømme, A. (red.).(2015. Biologididaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.Finnes også som:Marion, P. v.,  Strømme, A. (red.).(2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Mork, S. M.,  Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Reite, A. J.,  Sveian, H., Erichsen, E. (1999). Trondheim fra istid til nåtid: landskapshistorie og løsmasser. Trondheim: Norges geologiske underskelse.

Ringnes, V., Hannisdal, M. (2014). Kjemi fagdidaktikk: kjemi i skolen (3. utg .). Oslo: Cappelen Damm.Finnes også som:Ringnes, V., Hannisdal, M. (2006). Kjemi fagdidaktikk: kjemi i skolen (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Serway, R. A.,  Jewett J. W. (2004). Physics for scientists and engineers (6th ed.). Belmont, Calif: Thomson Brooks/Cole.(Eller nyere utg.).

Sjøberg, S. (2009). Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. Oslo, Gyldendal akademisk.

Trømborg, D. (2006). Geologi og landformer i Norge. Oslo: Landbruksforlaget

Wedøe, L. (2005). Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1106 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 0/100
Høst ORD Arbeider 0/100
Høst ORD Arbeider 0/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 DI42 , DI41
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.