course-details-portlet

LBAS3003 - Norsk administrasjonshistorie og arkivkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Undervisningen i emnet gir en historisk oversikt over norsk administrasjonshistorie 1660-2000, med spesielt fokus på arkivenes funksjon og rolle. Det stilles spørsmål som: Hvilke arkiver har den offentlige forvaltningen generert de siste 350 år? Hvilke funksjoner har arkivene hatt? Hvordan og hvor finner man opplysninger i historiske arkiver i dag?

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
- kjenner til hovedtrekk i den historiske utviklingen av norsk statlig, regional og lokal offentlig forvaltning etter 1660.
- kjenner arkivenes rolle innen forvaltningen

Ferdigheter:

Studenten
- kan forklare utviklingen av sentrale arkivfunksjoner i lys av norsk administrasjonshistorie
- kan finne frem i og bruke utvalgt offentlig arkivmateriale.

Generell kompetanse:

Studenten
- kan orientere seg i ansvarsområdene til norsk offentlig forvaltning i et historisk perspektiv.
- vet hvordan å finne opplysninger i offentlige arkiver.
- kan formidle resultatene av egen læring til en gruppe av fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:
- Muntlig presentasjon i gruppe;
studentene skal utforske offentlige arkiver i grupper, ut fra et gitt tema som presenteres tidlig i semesteret. Resultatet av arkivutforskningen skal presenteres muntlig/audiovisuelt for lærer og medstudenter.

Obligatorisk arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent, og arbeidet må godkjennes før studentene kan gå opp til eksamen.

VURDERING:
Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU