LBAS3003 - Administrasjonskunnskap med valgfritt fordypningstema

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Undervisningen i emnet gir en historisk oversikt over norsk administrasjonshistorie 1660-2000. Emnet gir fordypning i et sentralt temaområde studentene har stiftet bekjentskap med tidligere i studiet. Studentene kan velge å fordype seg i et av de følgende emneområder a) Privat- og personarkiv samt samling b) Yrkesroller og profesjonsutøvelse – ledelse og medarbeiderskap i arkiv og museum c) Formidling d) Arkivvitenskapelig og/eller museologisk teori e) Administrasjons- og forvaltningshistorie med vekt på arkiv og samling (utover det som gis som fellesundervisning i emnet) f) Digital arkiv- og/eller museumsutvikling Det felles administrasjonshistoriske pensumet utgjør ca. halvparten av samlet pensummengde i emnet. Det tas forbehold om at alle tema tilbys.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten
• kjenner til hovedtrekk i utviklingen i norsk statsadministrasjon etter 1660.
• har bredde- og dybdekunnskap i det valgte fordypningsområdet med god kjennskap til dets teori, historie og praksisfelt Ferdigheter Studenten
• kan forklare utviklingen av sentrale arkivfunksjoner i lys av norsk administrasjonshistorie
• kan gjøre seg kjent på det aktuelle fordypningsområdet og dets problemstillinger og diskutere disse kritisk og reflektert Generell kompetanse Studenten
• kan identifisere egne læringsbehov og interesser innenfor et særskilt arkiv- og museumsfaglig område
• behersker å finne frem til litteratur og andre kilder som er egnet til å dekke læringsbehovet
• kan formidle resultatene av egen læring til en gruppe av fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar- og gruppearbeid. Veiledningsseminar arrangeres ved semesterstart. Undervisning i forskningsmetode. For fordypningsdelen av emnet setter studenten opp sin egen pensumliste for godkjenning av faglærer innen 2 måneder før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 kvalifiseringsoppgaver

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Underveis i semesteret skal det leveres 2 kvalifiseringsoppgaver på ca. 4 s. hver. Tema for kvalifiseringsoppgavene kunngjøres ved semesterstart. Om kvalifiseringsoppgavene ikke godkjennes, får studenten 1 uke på seg til å levere forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsforvaltning.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.