course-details-portlet

KULT3305 - Teorier om kjønn, likhet og forskjell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet danner et teoretisk fundament for de øvrige fagene som inngår i mastergraden, og gir en innføring i likestillings- og mangfoldsstudier gjennom å presentere teorier om kjønn, og om kjønn i relasjon til andre dimensjoner som for eksempel etnisitet, seksualitet og klasse. Faget bygger på både samfunnsvitenskapelige og humanistiske teori- og fagtradisjoner. Hovedlinjer i kjønnsforskningsfeltet blir presentert, og det legges særlig vekt på kulturanalytiske perspektiver på makt, og begrepene likhet og forskjell. Faget tar også opp spørsmål som har stått sentralt i feministisk og kulturteoretisk vitenskapskritikk.

Målet er å gi studentene et bredt teoretisk grunnlag for videre fordypning i egne masteroppgaver. Studentene skal lese originaltekster hentet fra etablert og nyere teori, og arbeide aktivt med forståelse for hvordan teori virker i eget arbeid og gjennom de ulike fasene av mastergradsoppgaven.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene et bredt teoretisk grunnlag for videre arbeid med likestilling- og mangfoldsrelaterte tema i masterstudiet.

Studenter med dette fagemnet har kunnskap om:
- sentrale teorier og teoretiske posisjoner innenfor kjønnsstudier
–ulike måter å forstå likestilling og mangfold på.

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å:
-anvende teori i egen skriving
-gjenkjenne ulike teoretiske retninger i fagtekster eller andre tekster
-gjøre rede for disse muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Det legges stor vekt på å utvikle selvstendig forståelse av de teoretiske perspektivene som presenteres i faget, samt praktisk trening i akademisk skriving og formidling. Studentene skal presentere pensumtekster muntlig og skriftlig. Det blir arrangert seminarer for ideutvikling til masteroppgave i tilknytning til faget.
Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver. Det er knyttet veiledning til de obligatoriske øvingsoppgavene. På grunn av veiledningskapasiteten, er denne veiledningen ikke åpen for studenter som tidligere har fått godkjent øvingsoppgaver. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider og eksamen er lagt til slutten av semesteret. Bokstavkarakterer. Deltakelse på undervisningen er en viktig del av opplæringen og det er obligatorisk oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • To øvinger
  • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider og eksamen er lagt til slutten av semesteret. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tverrfaglige kulturstudier
  • Kjønnsforskning
  • Kulturhistorie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 14.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU