course-details-portlet

KULT3305 - Teorier om kjønn, likhet og forskjell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet danner et teoretisk fundament for de øvrige fagene som inngår i mastergraden, og gir en innføring i likestillings- og mangfoldsstudier gjennom å presentere teorier om kjønn, og om kjønn i relasjon til andre dimensjoner som for eksempel rase, etnisitet, seksualitet og klasse. Emnet bygger på både samfunnsvitenskapelige og humanistiske teori- og fagtradisjoner. Hovedlinjer i kjønnsforskningsfeltet blir presentert, og det legges særlig vekt på teorier om makt, og begrepene likhet og forskjell. Emnet tar også opp spørsmål som har stått sentralt i feministisk og kulturteoretisk vitenskapskritikk. Målet er å gi studentene et bredt teoretisk grunnlag for videre fordypning i egne masteroppgaver. Studentene skal lese originaltekster hentet fra etablert og nyere teori, og arbeide aktivt med forståelse for hvordan teori virker i eget arbeid og gjennom de ulike fasene av mastergradsoppgaven.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene et bredt teoretisk grunnlag for videre arbeid med likestilling- og mangfoldsrelaterte tema i masterstudiet.

Studenter med dette fagemnet har kunnskap om

 • sentrale teorier og teoretiske posisjoner innenfor kjønnsstudier
 • ulike måter å forstå likestilling og mangfold på

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • anvende teori i egen skriving
 • gjenkjenne ulike teoretiske retninger i fagtekster eller andre tekster
 • gjøre rede for disse muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Det legges stor vekt på å utvikle selvstendig forståelse av de teoretiske perspektivene som presenteres i emnet, samt praktisk trening i akademisk skriving og formidling. Studentene skal presentere pensumtekster muntlig og skriftlig. Det blir arrangert seminarer for ideutvikling til masteroppgave i tilknytning til emnet. Vurderingsformen er hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver. Det gis individuell tilbakemelding på de obligatoriske øvingsoppgavene. På grunn av veiledningskapasiteten, gis veiledning kun til studenter som ikke tidligere har fått godkjent øvingsoppgaver. Deltakelse på undervisningen er en viktig del av opplæringen og det er obligatorisk oppmøte (75 %). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • To øvinger
 • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tverrfaglige kulturstudier
 • Kjønnsforskning
 • Kulturhistorie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU