course-details-portlet

KULMI3225 - Bygningslovgivning i kulturminnevernet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i hvordan lover og forskrifter praktiseres og hvordan saker forberedes og gjennomføres innenfor forvaltningsorganer som har ansvar for norske bygningslovgivning. Fokuset rettes mot fylkeskommuner og kommuners virkemiddelbruk etter plan- og bygningsloven på verneverdige bygninger. Emnet bygger på tilsvarende emne på BA i kulturminnerett, men vil i større grad rette seg inn mot saksbehandling og problemstillinger knyttet til praksis i kulturminnefaglige institusjoner i forvaltningen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har god kunnskap om bygningsrettens relevante rettsregler, med særlig fokus på plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling ved tiltak på verneverdig bygningsmasse
- har praktiske og teoretiske kunnskaper om offentlig saksgang på bygningsrettens område

Ferdigheter
Kandidaten
- har kunnskaper om bruk av relevante rettsregler
- har saksbehandlingskompetanse på bygningsrettens område
- kan forstå og anvende et juridisk språk, og kan identifisere rettslige problemstillinger
- kan anvende rettslige virkemidler i bygningsvernet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter fullført bachelorgrad i kulturminneforvaltning eller tilsvarende godkjent utdanning.

Kursmateriell

Pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3220 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU