course-details-portlet

KULMI2505 - Bygningsvern

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Innen norsk kulturminneforvaltning står bygningsvernet sentralt. Dette krever kunnskaper om norsk bebyggelseshistorie, om innhenting og skapning av informasjon om bygninger og innsikt i relevante utfordringer i bygningsvernet. Gjennom varierte aktiviteter tar kurset sikte på å gi en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i bygningsvern.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har grunnleggende kjennskap til verneteori anvendt på bygningsvernet
- har oversiktskunnskap i norsk bebyggelseshistorie og i bygningsvernets historie
- har kjennskap til grunnleggende terminologi om bygg og bygghåndverk som del av en bestillerkompetanse

Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjennomføre en enkel bygningsoppmåling og tilstandsvurdering
- kan innhente og sammenstille informasjon om bygninger
- kan gjennomføre et større prosjekt basert på gruppearbeid
- kan lage ei skriftlig framstilling av bygningsdokumentasjon med tilhørende kulturminnefaglige drøftinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, feltarbeid. Kurset er basert på seks konsentrerte samlinger i andre del av semesteret. For å kunne levere de endelige oppgavene i emnet må studentene bestå tre obligatoriske innleveringer. Aktiv deltakelse er nødvendig for å kunne gjennomføre kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering
  • Obligatorisk innlevering
  • Obligatorisk innvelering

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av en gruppeoppgave og en individuell oppgave. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Ved stryk må begge eksamensdelene tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen obligatoriske forkunnskapskrav.

Kursmateriell

I tillegg til en leseliste vil det bli delt ut materiell i tilknytning til ekskursjoner og feltarbeid som kan variere fra semester til semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU