course-details-portlet

KUH3201 - Tema med ekskursjon: Gjenstandsfortellinger

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnets tema vil variere etter ekskursjonen, som normalt vil ha et europeisk land som mål. Mesteparten av undervisningen vil legges til/under ekskursjonen, og vil dermed foregå i anknytning til gallerier, kunsthistoriske monumenter eller bymiljø. I noen tilfeller vil det være snakk om spesielle tilbud og praksisarbeid i samarbeid med museer og samlinger. Hovedmålet for ekskursjonen vil kunne suppleres med lokale ekskursjoner.

«Gjenstandsfortellinger» er utviklet i nært samarbeid med Vitenskapsmuseet NTNU. Utvalgte deler av museets middelalderkunstsamling skal presenteres i en webutstilling, og studentene vil utvikle denne utstillingen gjennom selvstendige gjenstandsstudier, kildearbeid og skriving av korte tekster i ulike fagsjangre (utstillingstekst, blogg, osv.). Studentarbeidene skal publiseres på Vitenskapsmuseets nettsider. Emnet gir studentene et unikt innblikk i praktisk museums- og formidlingsarbeid med stor arbeidslivsrelevans. Ekskursjonen vil sannsynligvis gå til Stockholm, med særlig fokus på middelalderkunsten på Statens Historiska Museum.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Kunnskap om et gitt tema innen arkitektur og/eller billedkunst i relasjon til lokale, regionale og geografiske forhold
- Kunnskap om aspekter ved utstilling, formidling og/eller resepsjon av verk i henhold til det gitte tema
- Kunnskap om relevante metodiske og teoretiske problemstillinger

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- i samarbeid med veileder utarbeide en relevant problemstilling og vurdere teoretiske og metodiske innfallsvinkler til oppgavens tema
- vise evne til kritisk tenkning og selvstendig refleksjon
- være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar, inkludert veiledning i grupper og individuelt.
All undervisning er felles med KUH2201.

Obligatoriske aktiviteter:
Muntlig seminarinnlegg og selvvalgt pensum på ca. 350-400 sider som kommer i tillegg til obligatorisk fellespensum på 350-400 sider. Tema for oppgave og selvvalgt pensum må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt og faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Vurderingsformen er mappevurdering. Mappa vil bestå av tre oppgaver som blir vurdert med en samlet bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 700-800 sider inkl. illustrasjoner som omfatter både selvvalgt pensum og felleslitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2201 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU