course-details-portlet

KT8306 - Plastisitetsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Fenomenologi og fysiske mekanismer, plastisitet (flytekriterier, flytelover, fastningsregler), viskoplastisitet, termo(visko)plastisitet, plastisk anisotropi, skademekanikk, store deformasjoner, krystallplastisitet, integrasjonsalgoritmer.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha kunnskap om og forståelse av plastisitetsteorien for store deformasjoner og denne teoriens anvendelse i ikke-lineære analyser av konstruksjoner.

Kunnskaper:
Kandidatene skal forstå de ulike teoretiske elementene i plastisitetsteorien og de etablerte plastisitetsteoretiske modellene for metalliske materialer.

Ferdigheter:
Kandidatene skal kunne utlede og anvende ligningene i plastisitetsteorien for store deformasjoner og anvende etablerte plastisitetsteoretiske modeller i analyse av konstruksjoner. De skal også kunne identifisere materialparametre fra laboratorieforsøk, og være i stand til å implementere plastisitetsteoretiske modeller i elementmetoden for ikke-lineær analyse av konstruksjoner.

Generell kompetanse:
Kandidatene skal forstå hovedprinsippene i plastisitetsteorien for store deformasjoner og være i stand til å benytte teorien i ikke-lineære analyser av konstruksjoner. De skal også lære seg å lese vitenskapelige artikler, utføre søk i litteratur og slik være i stand til å danne seg et inntrykk av hvor forskningsfronten er innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og prosjektarbeid. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen er på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, Wiley, 2000.
O.S. Hopperstad, T. Børvik, Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU