KT8302 - Reologi og ikke-Newtonske fluider

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Klassifikasjon av fluide materialmodeller. Strømningsfenomener for ikke-newtonske fluider. Termodynamikkens grunnligninger for strømning. Deformasjonskinematikk. Viskometriske strømninger. Strekkstrømninger. Viskometre og reometre: sylinder-, kapillar-, parallell-plate og konus-plate-viskometre. Materialmodeller: generalisert Newtin-fluid, lineære og ikkelineære viskoelastiske modeller, viskoplastiske modeller, korrotasjonelle modeller. Granulære materialer. Anvendelser av modellene på strømning i rør, kapillarer, spalter, ringsrom (annuli), konvergerende kanaler og dyser. Filmstrømning. Ekstrudering. Filmblåsing.

Læringsutbytte

Kandidatene skal få en oversikt over Reologi, - som er læren om flyte- og deformasjonsegenskapene til seige væsker, dispersjoner og plastiske materialer. De skal innse at avviket mellom tradisjonell lineær teori og virkelighet skyldes at naturen er ikke-lineær eller tidsavhengig i sin oppførsel.

Kunnskaper:
Kandidatene skal bli godt kjent med oppførselen til tidsuavhengige fluider som viskøse bygningsmaterialer, boreslam, sand i vann, næringsmidler, granulære materialer, viskoplastiske materialer og andre. Tidsavhengige fluider som tiksotrope - og reopekse fluider. De skal kjenne til lineær - og ikke-lineær viskoelastisitet. Likeledes polymer-reologi.

Ferdigheter:
Kandidatene skal kunne beregne strømning mellom parallelle plan; film - og rørstrømning, ved ulike væskemodeller som Generalisert Newton-fluid, Bingham-fluid og andre. De skal være fortrolige med ikke-Newtonske væsker og kjenne til Potensloven og kunne skjelne mellom skjærtykkende og skjærtynnende egenskaper for pseudoplastiske- og dilatante væskemodeller.

Generell kompetanse:
Kandidatene skal være i stand til å sette seg inn i de reologiske for-hold innen ulike fagfelt, hvor det kreves innsikt i avanserte fluid- og materialmodeller. De skal kunne benytte Reologikunnskaper til å heve presisjonsnivået i beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Barnes, H.A., Hutton, J.F., Walters, K.: An Introduction to Rheology. Rheology series, Vol. 3, Elsevier, 1989. F. Irgens: Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1011 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.