course-details-portlet

KP8133 - Karakterisering av heterogene katalysatorer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, neste gang høsten 2024. Ved heterogen katalyse skjer reaksjonene på overflaten av faste stoffer som metaller, metalloksider og zeolitter. Det er i første rekke forholdene på selve overflaten som er bestemmende for katalysatorens aktivitet, selektivitet og levetid. Metoder til å karakterisere faste overflater og adsorberte forbindelser på overflaten er derfor av avgjørende betydning for forståelsen av katalytiske reaksjoner. Dette emnet er ment å gi en oversikt over de aktuelle metoder samt en detaljert innføring i bruken av disse på katalytiske systemer. Emnet omfatter såvel kjemiske som spektroskopiske metoder. Det blir lagt spesiell vekt på in situ metoder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: - Identifisere viktige karakteriseringsteknikker for katalytiske materialer og reaksjoner. - Forstå grunnleggende prinsipper for virkemåten til karakteriseringsteknikkene. - Kjennskap til hvilken informasjon om materialene som kan ekstraheres fra de ulike teknikkene. - Ha kjennskap til hvilke teknikker som kan brukes ved typiske katalytiske reaksjonsbetingelser (in situ). - Kjenne til begrensninger i bruksområde samt være i stand til å estimere usikkerhet i data fra teknikkene. Ferdighetsmål: - Være i stand til å identifisere hvilke teknikker som kan benyttes for å finne spesifikk informasjon. - Kunne tolke karakteriseringsdata fra de viktigste karakteriseringsteknikkene. - Kunne forklare prinsipp og virkemåte for de viktigste karakteriseringsteknikkene. - Identifisere ved hvilke reaksjonsbetingelser de ulike teknikkene kan benyttes. Generell kompetanse: - Ha oversikt over hvilke teknikker som er tilgjengelig og hvordan de kan anvendes for å karakterisere katalysatormaterialer og katalytiske reaksjoner. - Være i stand til å evaluere og diskutere kvaliteten på karakteriserings-data i vitenskapelige rapporter og publikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Tematiske seminarer blir arrangert gjennom semesteret.

Kursmateriell

Pensum består av utvalgte tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8113 6.0 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU