course-details-portlet

KP8128 - Videregående reaktormodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises i vårsemesteret hvert år. Tid for undervisning avtales med studentene. Beskrivelse av transportprosesser for masse, varme og bevegelsesmengde med vekt på modellering av strømningsfenomener. Koplingen mellom kinetikk, masse- og varmetransportprosesser, og strømningsfenomener i enfase røretank-, fluidized bed-, gass/væske- og slurry reaktorer blir diskutert. Eksperimentelle studier av strømningsrelaterte variable i de forskjellige reaktorene danner grunnlaget for forståelsen av strømningsfenomene og derved også den teoretiske modelleringen av disse. Emnet inneholder derfor en kort introduksjon til prinsippene bak et utvalg av målemetoder som ofte anvendes innen reaktorteknologi. Hvis det er få studenter avholdes eksamen muntlig.

Læringsutbytte

Studentenes får en grunnleggende forståelse av transportprosesser for masse, varme og bevegelsesmengde med vekt på modellering av strømningsfenomener, for derved å gjøre dem i stand til å utvikle mer fundamentale og realistiske modeller for ulike typer en - og flerfasereaktorer.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier etter avtale med studentene. Forventet arbeidsbelasting per uke er 1 student presentasjon (2-3 hours) og 20 timer selvstudium. Total arbeidsbelastning i faget er ca 320 timer fordelt på kollokvier (10%) og på selvstudium (90%).

Kursmateriell

Textbook: Jakobsen, H. A., 2014: Chemical Modeling: Multiphase Reactive Flows, 2nd edition. Springer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8118 12.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU