course-details-portlet

KLH3205 - Smerte, utmattelse og palliasjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene vil tilegne seg grunnleggende kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert medisin og praksis innen smerte, utmattelse og palliasjon. Emnet gir en teoretisk kjennskap disse fagfeltene og vil ha fokus på etikk, kartlegging, undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering samt kliniske problemstillinger knyttet til dette. Undervisningen er til en viss grad problembasert og fokus er gjennomgående på problemstillinger relevant for klinisk praksis. Grunnleggende smertefysiologi samt psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike forløp av smerte og utmattelsestilstander vektlegges. Studentene får kunnskap om kommunikasjon og mestringsorientert fokus ved både langvarige symptomer og større livsendringer i forbindelse med sykdom. Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold samt inngående kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha bred oversikt over patofysiologiske forhold og andre mekanismer som påvirker smerte og opprettholdelse av smerte og utmattelsestilstander
 • ha inngående forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen smerte, utmattelse og palliasjon
 • ha inngående kunnskap om organisering av helsetjenester for pasienter med smerter og utmattelse og pasienter i palliativ fase

Ferdighetsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • forklare grunnleggende smertefysiologi ved malign og ikke-malign sykdom
 • beskrive ulike maligne og ikke-maligne sykdomstilstander med relevans for smerte
 • forklare psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike forløp av smerte og palliasjon
 • gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy for undersøkelse/diagnostikk, observasjon og evaluering av pasienter med ulike smerte- og utmattelsestilstander og for grupper av pasienter med avansert sykdom
 • gjøre rede for behandling og oppfølging ved ulike smertetilstander
 • gjøre rede for behandling og oppfølging av ulike grupper med avansert sykdom
 • gjøre rede for forutsetninger og regler for god kommunikasjon med pasienter og pårørende, og betydning av tverrfaglig samhandling for pasienter med sammensatte problemstillinger eller avansert sykdom
 • beskrive prinsipper for mestringsorienterte tiltak og annen behandling av forskjellige sammensatte symptomer
 • forklare prinsipper for kunnskapsbasert praksis og forskning innen palliasjon
 • beskrive etiske problemstillinger relatert til livets avslutning

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen smerte, utmattelse og palliasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen vil foregå i blokkuker. Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester.

Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som ved opptak til masterprogrogrammet i klinisk helsevitenskap (ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3203 3.7 HØST 2020
MDV6019 3.7 HØST 2020
KLH3107 2.5 HØST 2020
MDV6014 2.5 HØST 2020
KLH3207 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU