KLH3203 - Smerte og smertebehandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til fagfeltet smerte og vil ha fokus på kliniske problemstillinger knyttet til undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering. Smertepatofysiologi og farmakologi vil være sentralt i emnet i tillegg til mer inngående forståelse for den bio-psyko-sosiale smertemodellen. Kommunikasjon mellom pasienter med smerte og helsepersonell vektlegges også.
Grunnleggende smertefysiologi samt psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike smertetilstander vil bli vektlagt. Det vil også bli fokus på mestring av smerte.
Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold samt inngående kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner. Emnet vil særlig fokusere på spesielle forhold ved smerter hos barn og eldre. Smertens påvirkning på bevegelsesapparatet vil også bli berørt.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått KLH3203 skal studenten kunne:
-gjøre rede for patofysiologiske forhold som ligger til grunn for ulike smertetilstander
-forklare grunnleggende smertefysiologi ved malign og ikke-malign sykdom
-beskrive ulike maligne og ikke-maligne sykdomstilstander med relevans for smerte
-gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy for undersøkelse/diagnostikk, observasjon og evaluering av pasienter med ulike smertetilstander
-gjøre rede for farmakologisk behandling, intervensjoner og ikke-medikamentelle behandlingstiltak ved ulike smertetilstander i ulike pasientgrupper
-beskrive prinsipper for behandling av forskjellige sammensatte symptomer, inkludert grunnleggende farmakologisk behandling, intervensjoner og ikke-medikamentell behandling
-forklare fysisk og mental rehabilitering av pasienter med langvarige smerter
-forklare den biopsykososiale smertemodellen
-beskrive organiseringen av tilbudet for pasienter med langvarig smerte lokalt, regionalt og nasjonalt
-ha grunnleggende kunnskap i kommunikasjon av pasienter med smerte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen vil foregå i blokkuker. Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres til muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som ved opptak til masterprogrogrammet i klinisk helsevitenskap (ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3106 3.8 01.09.2017
MDV6010 3.8 01.09.2017
MDV6011 3.8 01.09.2017
MDV6019 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.