KLH3015 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Rapport 30/100
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Kvalitative forskningsmetoder egner seg til å studere menneskers erfaringer og deres opplevelser, forståelser og resonnement. Emnet behandler spørsmål knyttet til vitenskapsteoretisk bakgrunn, datainnsamling, analysemetoder og rapportering med relevans for helsefaglig og klinisk forskning i en medisinsk forskningstradisjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått KLH3015 skal studenten:
- ha kunnskap om metoder og normer for datainnsamling, analyse og rapportering av kvalitative data i en medisinsk
forskningstradisjon
- Ha inngående kunnskap om hva kvalitative forskningsmetoder er
- Kunne planlegge og gjennomføre individuelle kvalitative intervju
- Kunne analysere tekstdata
- Kunne planlegge, gjennomføre og analysere små kvalitative studier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, både individuelt og i gruppe. Det tas forbehold om et visst antall studenter for at emnet skal gjennomføres. Begge de individuelle oppgavene må være bestått for å få bestått på hele faget.

Emne undervises på engelsk i høstsemesteret og på norsk i vårsemesteret.

Undervisningen skjer samlet i løpet av en uke fra mandag kl 8.30 til og med torsdag 14.00. Undervisningen er vanligvis i uke 4 (norsk) og uke 38 (engelsk, men da med emnekode PH3001). Det arrangeres et obligatorisk en dags eksamensseminar ca 8 uker senere som brukes til å justere karakteren på gruppeoppgaven. I tiden mellom undervisningen og eksamensseminaret arbeides det i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Eksamensseminar

Mer om vurdering

Det gis individuell karakter i emnet basert på en totalvurdering av de tre arbeidene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Bevegelsesvitenskap (MBEV)
Farmasi (MFARMASI)
Global Health (MSPUHE)
Helseinformatikk (MHLSINF)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys for studenter som er tatt opp til master i klinisk helsevitenskap eller en annen 2-årig master i medisin og helsefag ved NTNU. Studenter med annen kompetanse kan bli tatt opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Kirsti Malterud (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (3.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: ISBN 9788215018003.
Boken må leses før kursstart.
Diverse artikler som inngår i pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 7.5 01.09.2009 31.08.2014
HLS3004 3.5 01.09.2014
MDV6282 7.5 01.09.2015
PH3001 7.5 01.09.2015
SMED8015 5.0 01.09.2015
SMED8015 5.0 01.09.2010 31.08.2014
SMED8015 7.5 01.09.2014 31.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 30/100
Vår ORD Rapport 30/100
Vår ORD Oppgave 40/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.