KLH3014 - Selvvalgt fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hensikten med selvvalgt fordypningsemne er å få en utvidet forståelse innen et begrenset fagområde relevant for mastergradsoppgaven. En forutsetning for valg av temaet er at dette ikke dekkes av ordinære emner. Siden emnet normalt legges opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med masteroppgaven, tas det vanligvis ikke i første semester av masterstudiet. Tema som brukes til å støtte opp under arbeidet med masteroppgaven, må ha en annen og mer utdypende vinkling enn hva masteroppgaven gir rom for, og må ikke overlappe vesentlig med denne. Studenten må definere problemstilling innenfor temaet og velge ut relevant litteratur.
Veileders rolle er å gi hjelp i utvelgelse av relevant litteratur i forhold til valgt problemstilling innenfor denne sitt fagområde, og eventuelt gi råd om revidering av denne problemstillingen. Veiledning ut over dette gis ikke. Tema og pensum skal godkjennes av instituttet (se frister under).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLH3014 skal studenten:
- Ha tilegnet seg en utvidet forståelse og innsikt innen et begrenset område relevant for masteroppgaven
- Kunne fremstille en tydelig og oppdatert skriftlig sammenfatning av kunnskapsnivået innenfor tematikken for
fordypningsoppgaven
- Kunne redegjøre muntlig for og diskutere fordypningsoppgaven på en oversiktlig og innsiktsfull måte.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 10 sider pluss referanser og vedlegg (12 pkt Times Roman, 1,5 linjeavstand). Innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 10. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Frist for innlevering av semesteroppgave er 25. november (høstsemester) og 1. mai (vårsemester).

Veileder skal foreslå intern sensor ovenfor instituttet. Veileder og intern sensor skal sammen gjennomføre en muntlig eksaminering av studenten. Muntlig eksamen kan føre til en justering av karakter på semesteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i klinisk helsevitenskap.

Kursmateriell

Studenten velger et tema og legger opp et pensum på 400-500 sider, noe mindre hvis en stor andel av pensum består av vitenskapelige artikler (minimum 20 artikler med totalt minst 180 sider hvis hele pensum består av vitenskapelige artikler). Pensum skal ivareta hensyn både til bredde og dybde innenfor valgt tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3502 7.5 01.09.2009
HLS3503 7.5 01.09.2009
HLS3558 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.