KLH3011 - Evaluering og forskning på forebyggende tiltak

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Kurset gir innføring i prinsippene for forebyggende tiltak både på individ nivå og på ulike gruppenivå.
Undervisningen retter seg spesielt mot hvordan man kan studere effekten (om endring skjer) og effektiviteten (om endringen i atferd fører til redusert risiko for sykdom) av tiltakene. Evaluering og forskningsdesign tilpasset intervensjon i grupper og i befolkningen vil bli vektlagt, spesielt vil det bli lagt vekt på andre design enn randomiserte studier. Utfordringene forbundet med Case - finding og screening, og studier av slike intervensjoner vil også bli omtalt.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLH3011 skal studenten:
- Kunne diskutere og kjenne anvendelsen for ulike forebyggingstiltak på primær, sekundær, tertiær og kvartær nivå, og kjenne til forutsetningene og utfordringene ved tiltak på de ulike nivåene
- Kunne diskutere og kjenne anvendelsen for grunnleggende epidemiologiske og eksperimentelle studiedesign relevant for evaluering og forskning på forebyggende tiltak på alle nivå
- Kunne diskutere og kjenne anvendelsen for grunnleggende statistiske analyser relevant for evaluering av forebyggende tiltak
- Kunne innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur om evaluering av forebyggende tiltak for å besvare relevante problemstillinger om forebyggende tiltak innen eget fag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, hjemmeoppgaver og gruppearbeid. Forelesningene vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Det tas forbehold om et visst antall studenter for at emnet skal gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan det bli endring av vurderingsordning til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende opptak til masterstudiet i klinisk helsevitenskap. Andre kandidater vurderes av faglærer. Basiskunnskaper i klinisk forskning og i epidemiologi er en forutsetning.

Kursmateriell

Bokkapitler og artikler vil bli utdelt av den enkelte foreleser

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.