course-details-portlet

KJ8107 - Avanserte Organiske Optoelektroniske Materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Avanserte organiske optoelektroniske materialer fokuserer på forholdet mellom struktur og egenskaper hos de vanligste materialtypene som gjør de til ideelle kandidater til optoelektronisk bruk som kjemiske sensorer, molekyære brytere og maskiner, energikonverterende teknologi eller kunstig intelligens. Faget tar for seg å belyse ulike metoder som kan benyttes for å berike egenskaper, maksimere deres potensiale og videre hvordan kjemisk funksjonalisering kan bane vei for integrering i ulike applikasjoner.

Emnet vil først fokusere på de ulike hovedtypene organisk elektroniske materialer, som inkluderer konjugerte polymerer, halvledere av små molekyler og nanomaterialer av karbon (fullerener, nanotuber og grafen). Hovedkonsepter og grunnleggende fysikk vil bli forklart, i tillegg til viktige strategier for syntese av disse.

Hovedfokus vil være det brede utvalget av forskjellige funksjonaliseringsmetoder og hvordan disse vil påvirke egenskapene til materialet. Forståelse av sammenhengen mellom struktur og egenskaper vil gjøre det mulig med målrettet syntetise mot diverse applikasjoner. Karakteriseringsmetoder for å analysere de ulike egenskapene hos materialene vil også bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs kan studenten demonstrere følgende kunnskap:
(i) ha forståelse for ulike hovedtyper organiske optoelektroniske materialer og syntese av disse, samt kunne identifisere fordeler og ulemper med de ulike materialene.
(ii) kunne foreslå passende teknikker for å karakterisere spesifikke egenskaper relatert til materialet og dets applikasjon.

Ferdigheter:
(i) kunne planlegge syntetiske stragier på et videregående nivå for å syntetisere organiske optoelektroniske materialer.
(ii) kunne foreslå ulike funksjonaliseringsmetoder for å berike egenskaper av et material gjennom forståelse av forholdet mellom struktur og egenskaper.

Generell kompetanse:
(i) være i stand til å utføre forskning på et høyt internasjonalt nivå.
(ii) ha kunnskap om mulig teknologi som kan tilfredsstille samfunnets behov innen organisk elektronikk og nanoteknologi.
(iii)kombinere kunnskap fra flere viteskapelige områder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer).

Forkunnskapskrav

Solid kunnskap i syntetisk organisk kjemi eller materialteknologi

Kursmateriell

Suggested literature:
Wenping Hu , Organic Optoelectronics, 2013, Wiley-VCH;

Nikos Tagmatarchis, Advances in Carbon Nanomaterials: Science and Applications 1st Ed. 2012, CRC Press-Taylor and Francis

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU