course-details-portlet

KJ6002 - Grunnleggende kjemi 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kjemiske bindinger, intermolekylære krefter i væsker og faste stoff, egenskaper i løsninger, kinetikk, likevekter og syrer og baser. Temaene vil knyttes mot læreplanmålene i videregående opplæring der det er naturlig.Ved samlingene vil teori, laboratoriearbeid og fagdidaktikk være integrert. I tillegg vil det gis grunnleggende opplæring i bruk av kjemikalier, i tradisjonelt og nyere typer utstyr og i å tilrettelegge praktisk kjemiarbeid i skolehverdagen.

Læringsutbytte

KunnskaperKandidaten har etter fullført utdanning grunnleggende kunnskap om kjemiske bindinger, intermolekylære krefter i væsker og faste stoff, egenskaper av løsninger, kinetikk, likevekter og syre og baser.Kandidaten har etter fullført utdanning kjennskap til • formidling av kjemifaget i skolen• aktuelle læringsressurser i kjemi• hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisningFerdigheterKandidaten kan etter fullført utdanning• bruke ulike læringsressurser i undervisningen• anvende en del eksperimentelle metoder• formidle fagstoff i kjemi• behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning• samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver.Generell kompetanseKandidaten• er i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi og utøve kildekritikk• er i stand til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet kan formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvelser og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:Samlinger, lab-rapporter og visse øvingsoppgaver er obligatorisk.Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kjemi 1, 8.-13. trinn (KKJE1-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU