course-details-portlet

KJ3920 - Master Thesis in Marine Coastal Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt på 60 stp. innen kjemi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avsluttet kurs kan studenten:

 • Beskrive oppdaterte vitenskapsteorier, relevante metoder og teknikker innen fagområdet for masteroppgaven.
 • Analysere faglige problemstillinger på grunnlag av kunnskap om internasjonal forskning innen fagområdet for masteroppgaven.

Ferdigheter

Etter avsluttet kurs kan studenten:

 • Gjennomføre et uavhengig forskningsprosjekt under veiledning i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
 • Systematisk innhente informasjon gjennom bl.a. gjennom litteratursøk.
 • Samle inn og analysere prøver/data, utføre statistisk analyse og tolke data og presentere forskningsresultater i henhold til fagfeltets terminologi.
 • Vurdere egen forskningsaktivitet og egne resultater og bedømme kvalitet og betydning av den i sammenheng med kunnskapsstatus i fagområdet og profesjon.
 • Skrive en omfattende vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse

Etter avsluttet kurs kan studenten:

 • Kommunisere faglige problemstillinger og forskningsresultater skriftlig og muntlig.
 • Gjennomføre og løse avanserte oppgaver og prosjekter, både uavhengig og i samarbeid med veileder(e) og vurdere sitt eget bidrag til prosjekter.
 • Utvikle sin faglige kompetanse kontinuerlig.
 • Bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen kjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning. For generell informasjon om oppgaveskriving se NTNUs sider om Oppgaveskriving. Se spesielt beskrivelsen av Masters thesis in natural sciences and informatics og merk at du:

 • må finne prosjekt og veileder(e) ved instituttet for din masteroppgave,
 • må levere inn signert masterkontrakt (mellom deg, veileder(e) og instituttet) til studiekonsulent ved instituttet.

Før prosjektarbeidet kan starte må studenten ha gjennomført obligatorisk HMS-opplæring ved Instituttet og Fakultetet.

Normal kontakttid med veileder(ne) for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn. Arbeidsmengde for masteroppgaven tilsvarer 1600-1800 timer.

Mer om vurdering

Evaluering er basert på den skriftlige masteroppgaven og muntlig eksamen. For karaktersetting av masteroppgaven gjelder det felles nasjonale retningslinjer og karakterbeskrivelser.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem (Inspera Assessment). For informasjon om innleveringsprosessen se Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter.

Frist for innlevering er regulert av studieprogrammet, se Masters thesis in natural sciences and informatics. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke om utsatt frist.

Den muntlige eksamen avholdes senest 1 måned etter at masteroppgaven er innlevert og brukes til å evaluere i hvilken grad studenten behersker teorien og arbeidet beskrevet i den skriftlige oppgaven. Den mulige eksamenen består av:

 • Et offentlig muntlig foredrag fra kandidaten om masteroppgaven. Forventet varighet på foredraget er 20-30 minutter og foredraget skal gis på et nivå slik at den kan følges av andre masterstudenter innen kjemi.
 • En muntlig eksaminasjon over masteroppgaven med forventet varighet på 30-60 minutter.

Endelig karakter settes på grunnlag av den skriftlige oppgaven og den muntlige eksamen som beskrevet i sensurveiledningen. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Bestått karakter kan ikke forbedres ved frivillig gjentak. Som ved vanlig eksamen har du adgang til å be om begrunnelse og klage.

Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Naturmiljøkjemi
 • Havbruk
 • Akvakulturteknologi
 • Kjemi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU