course-details-portlet

KJ3910 - Master Thesis in Environmental Chemistry

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt på 60 sp innen naturmiljøkjemi og beslektede tema innen kjemi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:• Kan demonstrere grundig kunnskap om vitenskapsteorier og metoder for relevante metoder og hypotesetesting, inkludert eksperimentelle analyser (kjemiske), statistiske teknikker og andre verktøy som brukes til å analysere og løse problemstillinger innen naturmiljøkjemi eller relaterte tema innen kjemi i forskning, industri, ledelse eller undervisning.• Demonstrere kunnskap til historie og tradisjoner i feltet, og kan analysere faglige problemer på grunnlag av kunnskap om internasjonal forskning i sin spesialitet, ha kunnskap om internasjonale forskningsgrupper i feltet, og bredden av forskning som utføres innen feltet naturmiljøkjemi eller relaterte tema innen kjemi• Kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor naturmiljøkjemi. Ferdigheter: • Arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger, analysere og kritisk håndtere forskjellige informasjonskilder, eksisterende teorier, metoder og tolkninger og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innenfor området naturmiljøkjemi eller beslektede tema innen kjemi • Anvende avanserte kvantitative og kvalitative analysemetoder og metodikk for feltarbeid, og kunne brukes dette til selvstendig å analysere og løse (modellering) problemstillinger innen naturmiljøkjemi eller beslektede tema innen kjemi • Innsamling og analyse av prøver/data, utføre statistisk analyse og tolking av data, presentere forskningsresultater ved bruk av tilstrekkelig språk og terminologi.• Kombiner metoder og resultater fra flere vitenskapelige fagområder, spesielt naturmiljøkjemi, analytisk kjemi statistikk og modellering.• Gjennomføre et uavhengig, forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.• Gjør kritiske og uavhengige vurderinger av metoder og resultater.• Håndter kjemiske stoffer og biologisk materiale i samsvar med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vurder miljømessige konsekvenser av bruken.Generell kompetanse: • Bruke kunnskap og ferdigheter for å analysere relevante faglige og profesjonelle problemer innen naturmiljøkjemi eller beslektede tema innen kjemi. • Beskrive, forklare og evaluere naturmiljøkjemi sin rolle i samfunnet og kunne vurdere etiske spørsmål innen disse feltene.• Overvåke kontinuerlig nye empirier innen naturmiljøkjemi, evaluere påliteligheten og vurdere om tilleggsinformasjon må innhentes, vurderes og tas i bruk.• Gjennomføre og løse avanserte oppgaver og prosjekter, både uavhengig og i team, vurdere sitt eget bidrag til prosjekter, og hvordan enn kontinuerlig kan utvikle sin faglige kompetanse.• Følg den globale utviklingen som er relevant for eget vitenskapelige felt, ikke bare innen disiplinen, men også med hensyn på samfunnsendringer og behov.• Kommunisere fagstoff og vitenskapelige resultater både til spesialister og til et bredere publikum og være i stand til å formulere vitenskapelig resonnement / argumentasjoner.• Bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen naturmiljøkjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Før prosjektarbeidet kan starte må studenten ha gjennomført foreskrevet HMS-opplæring ved Instituttet. Studenten skriver en omfattende vitenskapelig rapport om forskningsaktiviteten og dens resultater av master-prosjektet innen den kontraktfestede innleveringsfristen, enten på et skandinavisk språk eller på engelsk. Studenten gir en offentlig muntlig presentasjon av masteroppgaven etter at oppgaven er levert, og før den muntlige eksamen for oppgaven. Det gis en felles karakter for oppgave, eksamen og presentasjon. Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Studenten deltar aktivt i Seminaret RFEL3070 (Scientific Seminars in Environmental Toxicology and Chemistry) gjennom studiet, bl.a. med 2 presentasjoner om masterprosjektet.

Mer om vurdering

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert ved NTNU skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Description+of+grades+for+master+thesis

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemistry (MSCHEM)
Environmental Toxicology and Chemistry (MSENVITOX)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet og inngått avtale om masterstudiet er en forutsetning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.05.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU