course-details-portlet

KJ3072 - Videregående akvatisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler kjemiske reaksjoner i vann på et avansert nivå. Det gis en omfattende behandling av homogene og heterogene kjemiske likevekter i naturlige akvatiske systemer (syre/base-reaksjoner, utfelling/oppløsning, kompleksdannelse, red/oks-reaksjoner og overflatereaksjoner). Dette gir et solid grunnlag bl.a. for å vurdere og forstå hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke naturlige vannsystemer.Emnet er tenkt primært for studenter som arbeider med miljøkjemiske og geokjemiske problemstillinger knyttet til vann, jord og sedimenter, men også andre studenter, f.eks. innenfor limnologi, vil kunne ha god nytte av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Studenten skal ha en dyptgående kunnskap om de ulike typer reaksjoner som er viktige i naturlige vannsystemer (ferskvann og saltvann) og i vannbehandling:- syre/base-reaksjoner, spesielt karbonatsystemet.- utfellings-/oppløsningsreaksjoner.- kompleksreaksjoner.- red/oks-reaksjoner.- overflatereaksjoner.Ferdigheter:Studenten skal kunne:- forklare prosessene som bestemmer den kjemiske sammensetningen av vann i naturen: ferskvann og saltvann.- tolke de viktigste typene av diagrammer som benyttes i fagfeltet for å beskrive den kjemiske likevektssammensetningen av vann, spesielt naturlige vann men også under vannbehandling.- forstå og vurdere hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke naturlige vannsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises intensivt med 3 forelesningstimer hver dag i 3 uker (sannsynligvis uke 35 - 43). Undervisningsspråket er normalt norsk, men emnet kan gis på engelsk ved behov. Det er ingen øvinger eller laboratoriekurs.

Mer om vurdering

Ved eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

W. Stumm & J.J. Morgan: Aquatic Chemistry, 3. edition. New York: John Wiley, 1996.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3070 7.5 HØST 2012
KJ8072 7.5 HØST 2012
KJ8070 7.5 HØST 2012
MNKKJ370 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.06.2023

Innlevering
09.06.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU