course-details-portlet

KJ3051 - Havrommet: Marine biogeokjemiske prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Dette kurset dekker beskrivelser av de kjente biogeokjemiske prosesser og faglige utfordringer i grenseflatene av sjøvann , land, sediment og atmosfære . Det vil dekke syntese og utvidelse av den informasjonen som gis i marinkjemi , geokjemi, fysisk oseanografi og biologi. Kurset vil også inkludere teorien om ulike feltteknikker inkludert prøvetaking, og noen avgjørende instrumentelle metoder for sjøvannanalyse . Kurset vil dekke følgende emner: - Kjemisk sammensetning av sjøvann, major og mikro komponenter, elementært spesiering, ioniske interaksjoner i sjøvann. - Havets rolle i den globale biogeokjemiske syklus av de valgte elementene. - Biogeokjemiske sykluser av makro-og mikronæringsstoffer. - Sporstoffer og deres isotoper innen fysiske , biologiske og geologiske prosesser. - Fysisk oseanografi, kopling klima og havstrømmer og biogeokjemi. - Sporstoffers giftighet for marine bioata. - Fotokjemiske prosesser i sjøvann, interaksjoner mellom metaller og organiske stoffer. - Sedimenter, sediment-vann-grensesnittet, og deres rolle på den oseaniske syklusen. - Likevekt og kinetiske perspektiver av marine prosesser. - Kystsystemer og geokjemiske prosesser (fjorder, estuarier og grunne kystnære farvann). I tillegg valgte "hot topics" innenfor: - Klimaendringer og tilbakemeldinger fra de marine biogeokjemiske sykluser - Havforsuring og karbonets syklus - De-oksygenering av havet, suboxic, anoksisk-sulfidiske soner - Begrensende og kontrollerende elementer for den biologiske produksjonen: Interaksjoner mellom biogeokjemiske sykluser og marine økosystemer

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidatene:

 • ha kunnskap om de kjente marine biogeokjemiske prosesser og faglige utfordringer i grensesnittene sjøvann, land, sediment og atmosfære
 • ha tilegnet seg helhetlig og grundig kjennskap til de kjemiske prosesser i det marine miljø gitt i marin kjemi, geokjemi, fysisk oseanografi og biologi
 • kunne teorien bak ulike feltteknikker inkludert prøvesamling, og teorien bak noen avgjørende instrumentelle metoder for sjøvannanalyse.

Etter endt studium skal kandidatene kunne

 • bruke tilegnet kunnskap innen marin biogeokjemi til å forstå og forutsi hvordan kjemiske, geokjemiske og fysiske prosesser påvirker marine organismer og økosystemer eller vise versa
 • presentere og diskutere innholdet i vitenskapelige emner
 • kommunisere med kolleger i forskjellige marine fagområder
 • jobbe som et gruppemedlem på en bestemt vitenskapelig emne. De må kunne bruke denne kunnskapen innenfor miljøforskning, overvåkning og forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Tidsplan for dette oppgis ved semesterstart.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Ved eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesninger og vitenskapelige publikasjoner. Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2061 4.0 HØST 2014
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Naturmiljøkjemi
 • Marin biologi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU