KJ3051 - Havrommet: Marine biogeokjemiske prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 30/100
Muntlig eksamen 70/100 1 timer

Faglig innhold

Dette kurset dekker beskrivelser av de kjente biogeokjemiske prosesser og faglige utfordringer i grenseflatene av sjøvann , land, sediment og atmosfære . Det vil dekke syntese og utvidelse av den informasjonen som gis i marinkjemi , geokjemi, fysisk oseanografi og biologi. Kurset vil også inkludere teorien om ulike feltteknikker inkludert prøvetaking, og noen avgjørende instrumentelle metoder for sjøvannanalyse .

Kurset vil dekke følgende emner:
- Kjemisk sammensetning av sjøvann, major og mikro komponenter, elementært spesiering, ioniske interaksjoner i sjøvann.
- Havets rolle i den globale biogeokjemiske syklus av de valgte elementene.
- Biogeokjemiske sykluser av makro-og mikronæringsstoffer.
- Sporstoffer og deres isotoper innen fysiske , biologiske og geologiske prosesser.
- Fysisk oseanografi, kopling klima og havstrømmer og biogeokjemi.
- Sporstoffers giftighet for marine bioata.
- Fotokjemiske prosesser i sjøvann, interaksjoner mellom metaller og organiske stoffer.
- Sedimenter, sediment-vann-grensesnittet, og deres rolle på den oseaniske syklusen.
- Likevekt og kinetiske perspektiver av marine prosesser.
- Kystsystemer og geokjemiske prosesser (fjorder, estuarier og grunne kystnære farvann).

I tillegg valgte "hot topics" innenfor:
- Klimaendringer og tilbakemeldinger fra de marine biogeokjemiske sykluser
- Havforsuring og karbonets syklus
- De-oksygenering av havet, suboxic, anoksisk-sulfidiske soner
- Begrensende og kontrollerende elementer for den biologiske produksjonen: Interaksjoner mellom biogeokjemiske sykluser og marine økosystemer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal kandidatene
- ha kunnskap om de kjente marine biogeokjemiske prosesser og faglige utfordringer i grensesnittene sjøvann, land, sediment og atmosfære
- ha tilegnet seg helhetlig og grundig kjennskap til de kjemiske prosesser i det marine miljø gitt i marin kjemi, geokjemi, fysisk oseanografi og biologi
- kunne teorien bak ulike feltteknikker inkludert prøvesamling, og teorien bak noen avgjørende instrumentelle metoder for sjøvannanalyse.

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidatene kunne
- bruke tilegnet kunnskap innen marin biogeokjemi til å forstå og forutsi hvordan kjemiske, geokjemiske og fysiske prosesser påvirker marine organismer og økosystemer eller vise versa
- presentere og diskutere innholdet i vitenskapelige emner
- kommunisere med kolleger i forskjellige marine fagområder
- jobbe som et gruppemedlem på en bestemt vitenskapelig emne

De kunne bruke denne denne kunnskapen innenfor miljøforskning, overvåkning og forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger and noen seminar,
Forelesninger gjennomføres intensive undervisningsperioder og i i seminarier
Tidsplan for dette oppgis ved semesterstart.

I tilleg til de tradisjonelle forelesninger, blir elevene delt inn i grupper på to eller tre studenter, hvorav hver gruppe får et tema (inne i pensum) hvorpå de skal gi en muntlig presentasjon med powerpoint, på maksimalt 25 minutter. Presentasjonen teller 40% av den angitte karakter. Obligatorisk presentasjon aktivitet.

Kopier av forelesningene legges ut på itslearning. Utvalgte vitenskapelige publikasjoner gjøres tilgjengelig .

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Emnet har mappe-evaluering. Ved ny vurdering må både muntlig eksamen og utøvende aktivitet gjentas.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesninger og vitenskapelige publikasjoner. Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2061 4.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 30/100
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100
Vår ORD Utøvende aktivitet 30/100
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.