KJ2072 - Naturmiljøkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

*Naturmiljøet og bærekraftig vitenskap
*Kjemien og antroposfæren: miljøkjemi
*Grunnleggende vannkjemi
*Redox i vannkjemi
*Faseoverganger i vannkjemi
*Mikrobiell biokjemi i vann
*Vannforurensning
*Vannrensing
*Atmosfæren og atmosfærekjemi
*Partikler i atmosfæren
*Gassformige uorganiske luftforureninger
*Organiske luftforurensninger
*Forokjemisk smog
*Den truede globale atmosfære
*Geosfære og geokjemi
**Jordkjemi

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten i relasjon til faglig innhold være i stand til å:

- Forklare grunnleggende trekk ved den kjemiske oppbygning av naturen.
- Forklare viktige kjemiske prosesser i luft, vann og jord.
- Forklare naturlige geokjemiske og biogeokjemiske kretsløp.
- Forklare effekter av menneskelig virksomhet på naturmiljøet fra et kjemisk synspunkt, særlig i forbindelse med forurensende prosesser.
- Forklare spredning og omdanning av forurensninger i naturmiljøet.
- Oppnå inngående kunnskap om kjemiske prosesser i naturmiljøet og kunne bruke denne kunnskapen innenfor bl.a. forskning og miljøforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke) og øvinger (2 timer per uke). Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer (100%).
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Ved gjentak skal kun skriftlig eksamen gjentas.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Forkunnskapskrav

KJ1000 eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

S.E. Manahan: Environmental Chemistry, 9. utgave + ekstra kompendium

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AK2002 4.0 01.09.2012
BI2061 4.0 01.09.2012
KJ2070 7.5 01.09.2012
KJ2071 7.5 01.09.2012
MNKKJ270 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.