course-details-portlet

KJ2072 - Naturmiljøkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en bred oversikt over den kjemiske sammensetningen og kjemiske prosesser i naturmiljøet: luft, vann og jord, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker denne. Temaer som omhandles er: Naturmiljøet i en bærekraftssammenheng; kjemien og antroposfæren; grunnleggende vannkjemi; redoks-prosesser i vannkjemi; faseinteraksjoner i vannkjemi; mikrobiell biokjemi i vann; vannforurensning; vannrensing; atmosfæren og atmosfærekjemi; partikler i atmosfæren; gassformige uorganiske luftforureninger; organiske luftforurensninger; fotokjemisk smog; den truede globale atmosfære; geosfæren og geokjemi; jordkjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

  • Beskrive grunnleggende trekk ved den kjemiske oppbygningen av naturen
  • Forklare viktige kjemiske prosesser i luft, vann og jord
  • Beskrive naturlige geokjemiske og biogeokjemiske kretsløp
  • Forklare effekter av menneskelig virksomhet på naturmiljøet fra et kjemisk synspunkt, særlig i forbindelse med forurensende prosesser
  • Forklare spredning og omdanning av forurensninger i naturmiljøet
  • Forstå kjemiske prosesser i naturmiljøet og kunne bruke denne kunnskapen til å bidra til bærekraftige løsninger innenfor bl.a. industri, forskning og miljøforvaltning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke) og øvinger (2 timer per uke). En dagsekskursjon kan bli gjennomført, sannsynligvis i begynnelsen av semesteret.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Ved eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Pensum:

- Lærebok: Stanley E. Manahan: Environmental Chemistry, 10. utgave. Boca Raton, Fl: CRC Press, 2017. Kapittel 1-15.

- Powerpointpresentasjoner av forelesningene (legges ut som pdf-filer på Blackboard).

I tillegg til pensum kan anbefalt tilleggslitteratur bli lagt ut Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ2070 7.5 HØST 2012
KJ2071 7.5 HØST 2012
MNKKJ270 7.5 HØST 2012
BI2061 4.0 HØST 2012
AK2002 4.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 13.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 64
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU