course-details-portlet

KJ2072 - Naturmiljøkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

*Naturmiljøet og bærekraftig vitenskap
*Kjemien og antroposfæren: miljøkjemi
*Grunnleggende vannkjemi
*Redox i vannkjemi
*Faseoverganger i vannkjemi
*Mikrobiell biokjemi i vann
*Vannforurensning
*Vannrensing
*Atmosfæren og atmosfærekjemi
*Partikler i atmosfæren
*Gassformige uorganiske luftforureninger
*Organiske luftforurensninger
*Forokjemisk smog
*Den truede globale atmosfære
*Geosfære og geokjemi
**Jordkjemi

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten i relasjon til faglig innhold være i stand til å:

- Forklare grunnleggende trekk ved den kjemiske oppbygning av naturen.
- Forklare viktige kjemiske prosesser i luft, vann og jord.
- Forklare naturlige geokjemiske og biogeokjemiske kretsløp.
- Forklare effekter av menneskelig virksomhet på naturmiljøet fra et kjemisk synspunkt, særlig i forbindelse med forurensende prosesser.
- Forklare spredning og omdanning av forurensninger i naturmiljøet.
- Oppnå inngående kunnskap om kjemiske prosesser i naturmiljøet og kunne bruke denne kunnskapen innenfor bl.a. forskning og miljøforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke) og øvinger (2 timer per uke). Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer (100%).
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Ved gjentak skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Forkunnskapskrav

KJ1000 eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

S.E. Manahan: Environmental Chemistry, 10 utgave + rappot + power-point fra forelesninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ2070 7.5 01.09.2012
KJ2071 7.5 01.09.2012
MNKKJ270 7.5 01.09.2012
BI2061 4.0 01.09.2012
AK2002 4.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU