KJ2050 - Analytisk kjemi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi og en oversikt over viktige bruksområder for aktuelle analytiske kjemiske teknikker for bestemmelse av uorganiske og organiske forbindelser. Faget gir videre en innføring i de fysikalsk kjemiske prinsippene som disse metodene bygger på. Det gis en oversikt over et utvalg kvalitative og kvantitative kjemiske analyseteknikker hentet fra klassiske analyser og instrumentelle teknikker som elektrokjemiske analysemetoder, spektrokjemiske / spektrofotometriske analysemetoder, samt separasjonsteknikker. Emnet inkluderer også risikovurdering av kjemiske forsøk, viktige trinn og prosedyrer for arbeid innen analytisk kjemi samt resultatbehandling og datatolkning. Det utføres en prosjektoppgave, aktuelle tema annonseres ved semesterstart. Det legges opp til en ekskursjon ved slutten av semesteret.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi, der grunnleggende aktuelle uorganiske og organiske analysemetoder blir behandlet. Laboratoriekurset skal gi studentene erfaring i kvantitative arbeidsmetoder.

Etter endt studium skal studentene kunne:
- Gjøre rede for de teoretiske prinsippene og aktuelle bruksområder for klassiske analytiske metoder innen titrering (syre/base titrering, komplekstitrering, redoks titrering), og ulike teknikker innen gravimetri og coulometri.
- Gjøre rede for teoretiske prinsipper for utvalgte instrumentelle metoder innen elektroanalytiske og spektrokjemiske / spektrofotometriske analysemetoder, samt disse instrumenters oppbygning/hovedkomponenter.
- Gjøre rede for teoretiske prinsipper for ulike separasjonsteknikker innen kromatografi, og viktige bruksområder for de ulike metodene.
- Gjøre en vurdering av analytisk metode som vil egne seg for et gitt stoff/forbindelse/formål, og kunne vurdere følsomhet, viktige interferenser og feilkilder, samt kunne foreslå alternative analysemetoder for kvalitetssikring.
- Utføre risikovurdering av kjemiske eksperimenter og kjemisk analytisk virksomhet
- Utføre klassiske analytiske eksperimenter, og gjøre betraktninger og vurderinger av viktige forhold som vil kunne påvirke analyseresultatet.
- Utføre ulike typer beregninger innen analytisk kjemi, beregninger av titrerfeil for metodeevaluering, samt statistisk vurdering av resultater fra klassiske og instrumentelle kjemiske eksperimenter og analyser.
- Skrive vitenskapelig rapporter fra kjemiske eksperimenter, og presentere resultater på en oversiktlig måte.
- Forstå hvordan ulike prøvetakingsmetoder og instrumentelle analytiske metoder kan benyttes i specieringstudier.
-Sikkerhetsforelesningen skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert med analytisk kjemi generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (2 timer per uke), øvinger (2 timer per uke), gruppearbeid/prosjektoppgave (20 timer), laboratoriearbeid (60 timer), og ekskursjon. Som en del av labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp (i løpet av de 3 første ukene av semesteret). Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer (70%), og prosjektrapporter (30%). Resultatet for prosjektrapportene angis i prosentpoeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjent gruppearbeid

Mer om vurdering

Emnet har mappeevaluering; både skriftlig eksamen og prosjekt/gruppearbeid må gjentas ved ny vurdering.'

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A. Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Ed. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch (2014). Thomson Learning
B. Suppleringsstoff som gjennomgås på forelesningene og regneøvingene.
C. Teori i tilknytning til laboratoriekurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ250 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 21.12.2018 09:00
Vår ORD Rapport 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.