course-details-portlet

KJ2050 - Analytisk kjemi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi og en oversikt over viktige bruksområder for aktuelle analytiske kjemiske teknikker for bestemmelse av uorganiske og organiske forbindelser. Faget gir videre en innføring i de fysikalsk kjemiske prinsippene som disse metodene bygger på. Det gis en oversikt over et utvalg kvalitative og kvantitative kjemiske analyseteknikker hentet fra klassiske analyser og instrumentelle teknikker som elektrokjemiske analysemetoder, spektrokjemiske / spektrofotometriske analysemetoder, massespektrometri og separasjonsteknikker. Emnet inkluderer også teori for prøvetaking, analyse av reelle prøver, risikovurdering av kjemiske forsøk, viktige trinn og prosedyrer for arbeid innen analytisk kjemi samt resultatbehandling og datatolkning. Det utføres en prosjektoppgave, aktuelle tema annonseres ved semesterstart. Det legges opp til en ekskursjon ved slutten av semesteret.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi, der grunnleggende aktuelle uorganiske og organiske analysemetoder blir behandlet. Laboratoriekurset skal gi studentene erfaring i kvantitative arbeidsmetoder. Etter endt studium skal studentene kunne: - Gjøre rede for de teoretiske prinsippene og aktuelle bruksområder for klassiske analytiske metoder innen titrering (syre/base titrering, komplekstitrering, redoks titrering, fellingstitrering), og ulike teknikker innen gravimetri og coulometri. - Gjøre rede for teoretiske prinsipper for utvalgte instrumentelle metoder innen elektroanalytiske, spektrokjemiske / spektrofotometriske og massespektroskopi metoder, samt disse instrumenters oppbygning/hovedkomponenter. - Gjøre rede for teoretiske prinsipper for ulike separasjonsteknikker innen kromatografi, og viktige bruksområder for de ulike metodene. - Gjøre en vurdering av analytisk metode som vil egne seg for et gitt stoff/forbindelse/formål, og kunne vurdere følsomhet, viktige interferenser og feilkilder, samt kunne foreslå alternative analysemetoder for kvalitetssikring. - Utføre risikovurdering av kjemiske eksperimenter og kjemisk analytisk virksomhet - Utføre klassiske analytiske eksperimenter, og gjøre betraktninger og vurderinger av viktige forhold som vil kunne påvirke analyseresultatet. - Utføre ulike typer beregninger innen analytisk kjemi og metodeevaluering, samt statistisk vurdering av resultater fra klassiske og instrumentelle kjemiske eksperimenter og analyser. - Skrive vitenskapelig rapporter fra kjemiske eksperimenter, og presentere resultater på en oversiktlig måte. - Bruke digitale verktøy for å presentere kjemisk analytisk arbeid - Kan planlegge prøvetaking og forstå hvordan ulike prøvetakingsmetoder og instrumentelle analytiske metoder kan benyttes i specieringstudier. -Sikkerhetsforelesningen skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert med analytisk kjemi generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (2 timer per uke), øvinger gjennom digital læringsplattform (2 timer per uke), prosjektoppgave (20 timer), laboratoriearbeid i team (60 timer), og ekskursjon. Som en del av labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp (i løpet av de 3 første ukene av semesteret).

Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjent gruppearbeid

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

A. Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Ed. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch (2014). Thomson Learning B. OWLv2 Cengage eller nyere digital læringsplatform for beregninger innen analytisk kjemi C. Suppleringsstoff som gjennomgås på forelesningene og regneøvingene. D. Teori i tilknytning til laboratoriekurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAK2004 7.5 HØST 2020
MNKKJ250 5.0 HØST 2020
HBIO1001 1.0 HØST 2020
TKJE2003 1.0 HØST 2021
HBIOT1013 1.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
13.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU