course-details-portlet

KJ2022 - Spektroskopiske metoder i organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100
Hjemmeeksamen 90/100 3 timer

Faglig innhold

Ved forelesninger, gruppeøvinger og individuelle hjemmeøvinger gjennomgås prinsippene for ultrafiolett/synlig lysabsorbsjonsspektra, infrarødt spektra, 1H- og 13C- kjernemagnetisk resonans (1D og 2D spektra) og massespektra. Emnet er spesielt konsentrert om tolkning av spektra for organiske forbindelser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

1) Forklare prinsippene til UV, IR, MS og NMR spektroskopi.
2) Forklare konstruksjon/design til spektrometre.
3) Kjøre UV og IR spektrometre, utføre analyser, innhente og behandle spektra.
4) Analysere og tolke spektroskopiske data.
5) Bruke spektroskopiske data til strukturoppklaring av en ukjent forbindelse eller til å løse et struktur-relatert problem
6) Fullføre semesteroppgave, som innebærer utføring eksperimenter, innhenting spektroskopiske data og strukturoppklaring av en ukjent organisk forbindelse med å kombinere forskjellige spektroskopiske data.
7) Skrive semesteroppgaves rapport, som inneholder beskrivelse av brukte spektroskopiske metoder, analysering av data og beskrivelse av framgående oppklaringsprosedyre. Rapporten er obligatorisk, individuell, må være godkjent og teller som 10% av eksamen.
8) Planlegge best egnet sett av spektroskopiske metoder for gitt struktur-relatert problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke). Frivillige teoretiske øvinger (ca. 2 timer per uke). Obligatorisk semesteroppgave hvor en ukjent forbindelse skal strukturoppklares ved praktiske øvinger i de spektroskopiske teknikkene (ca. 20 timer). Godkjent individuell rapport teller som 10% av eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent rapport

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi tilsvarende KJ1020 eller TKJ4102 og TMT4122.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ222 7.5
MNKKJ222 7.5
MNKKJ221 6.0
TKJ4115 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 90/100

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 90/100

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU