KJ2022 - Spektroskopiske metoder i organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C

Faglig innhold

Ved forelesninger, gruppeøvinger og individuelle hjemmeøvinger gjennomgås prinsippene for ultrafiolett/synlig lysabsorbsjonsspektra, infrarødt spektra, 1H- og 13C- kjernemagnetisk resonans (1D og 2D spektra) og massespektra. Emnet er spesielt konsentrert om tolkning av spektra for organiske forbindelser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

1) Forstå prinsippene til hver av nevnte spektroskopiske metoder.
2) Trekke ut spesifikke opplysninger om struktur av forbindelser fra ulike spektra.
3) Ha evner til å kombinere opplysninger fått fra ulike spektroskopiske metoder for å opplyse ukjente strukturer og løse struktur-relaterte problemer.
4) Velge relevante spektroskopiske metoder som egner seg best til et gitt problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke). Frivillige teoretiske øvinger (ca. 2 timer per uke). Obligatorisk semesteroppgave hvor en ukjent forbindelse skal strukturoppklares ved praktiske øvinger i de spektroskopiske teknikkene (ca. 20 timer). Godkjent individuell rapport teller som 10% av eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent rapport

Mer om vurdering

Ved ny vurdeing skal kun skriftlig eksamen gjentas.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi tilsvarende KJ1020 eller TKJ4102 og TMT4122.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ221 6.0
MNKKJ222 7.5
MNKKJ222 7.5
TKJ4115 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 C 08.12.2017 09:00 E3 , R D1-185 Datasal
Vår ORD Rapport 10/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 90/100 C 26.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.