KJ2022 - Spektroskopiske metoder i organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C

Faglig innhold

Ved forelesninger, gruppeøvinger og individuelle hjemmeøvinger gjennomgås prinsippene for ultrafiolett/synlig lysabsorbsjonsspektra, infrarødt spektra, 1H- og 13C- kjernemagnetisk resonans (1D og 2D spektra) og massespektra. Emnet er spesielt konsentrert om tolkning av spektra for organiske forbindelser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

1) Forstå prinsippene til hver av nevnte spektroskopiske metoder.
2) Trekke ut spesifikke opplysninger om struktur av forbindelser fra ulike spektra.
3) Ha evner til å kombinere opplysninger fått fra ulike spektroskopiske metoder for å opplyse ukjente strukturer og løse struktur-relaterte problemer.
4) Velge relevante spektroskopiske metoder som egner seg best til et gitt problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke). Frivillige teoretiske øvinger (ca. 2 timer per uke). Obligatorisk semesteroppgave hvor en ukjent forbindelse skal strukturoppklares ved praktiske øvinger i de spektroskopiske teknikkene (ca. 20 timer). Godkjent individuell rapport teller som 10% av eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent rapport

Mer om vurdering

Ved ny vurdeing skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi tilsvarende KJ1020 eller TKJ4102 og TMT4122.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ221 6.0
MNKKJ222 7.5
MNKKJ222 7.5
TKJ4115 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 C 08.12.2018 09:00
Vår ORD Rapport 10/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 90/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.