course-details-portlet

KJ1041 - Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100 A
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen består av: Kvantemekanikk anvendt på enkle systemer. Hydrogenatomet og atomorbitaler. Symmetri i molekyler og elementær gruppeteori. Pauliprinsippet og elektronspinn. Born-Oppenheimer-approksimasjon. Molekylorbitalteori. Elektroniske overganger. Rotasjons- og vibrasjonsbevegelser i molekyler. Magnetisk resonans spektroskopi. Kjemiske reaksjoner og reaksjonskinetikk. Den praktiske delen består av en øvelse i beregningskjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede hvordan kvantemekanikk anvendes på enkle modell system.
- Gjøre rede for Hydrogenatomets oppbygning.
- Anvende elementær gruppeteori til beskrivelse av molekylers symmetri.
- Gjøre rede for og anvende simple molekylorbital modeller.
- Beskrive Born-Oppenheimer approksimasjonen og det tilhørende kjemiske bilde.
- Beskrive forskjellige former for spektroskopi: elektronisk, vibrasjon og rotasjon.
- Anvende og løse simple kinetikk modeller for elementære prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke), obligatoriske regneøvinger (4 timer per uke) og en dataøving med rapport samt en teoretisk rapport (totalt ca 25 timer). 8 av 12 øvinger kreves godkjent. Dataøvingen og den teoretiske rapporten kreves godkjent for adgang til avsluttende eksamen, og de to rapportene teller 10% av avsluttende karakter i emnet. 4 timer skriftlig eksamen (teller 90% av karakteren). Vurdering for kurset angis med bokstavkarakter. Det tilbys supplerende øvinger (2 timer) i matematikk som er sentral for emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekus
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved ny vurdering gjentas bare den skriftlige eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P.W. Atkins: Physical Chemistry, 10. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 2014. Forelesingsnotater og oppgaver.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4166 7.5 01.09.2010
TKJ4160 3.0 01.09.2010
KJ1040 2.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Material- og faststoffysikk
  • Fysikalsk kjemi
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 A 12.12.2018 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 0
SL238 Sluppenvegen 14 0
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 0
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 0
Vår ORD Rapport 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 90/100 A 28.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Hall A Utleirahallen 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU