course-details-portlet

KJ1022 - Organisk kjemi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Innføring i karbonforbindelsers struktur, egenskaper, nomenklatur, konformasjons-analyse, resonans og induktiv effekt samt isomeri og stereokjemi. Innføring i reaksjonstypene: syre-base, reduksjon-oksidasjon, addisjon, substitusjon (SN1, SN2), eliminasjon (E1, E2). Reaksjoner til etere og epoksider, aromatisk substitusjon, acetaldannelse, imindannelse, aldolreaksjoner. Reaksjoner til karboksylsyrer og karboksylsyrederivater.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten kan forklare nomenklatur, egenskaper og struktur for organiske forbindelser, forklare grunnleggende reaksjonsmekanismer, vurdere konkurrerende reaksjoner og navngi reaksjonstypene. Studenten kan vurdere forhold til miljø og helsemessige konsekvenser av arbeid med organiske stoffer. Ferdighet: Studenten kan anvende prosedyrer for sikker gjennomføring av laboratorieøvelser i henhold til forskrifter for helse, miljø og sikkerhet i et laboratorium samt forstå og vurdere egen rolle og andres rolle i gruppedynamikk. Kompetanse: Studenten kan løse problemstillinger både selvstendig og i gruppe og kan vurdere og formidle resultatet skriftlig/muntlig. Studenten kan vurdere miljø- og helsemessige konsekvenser av arbeid med organiske stoffer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en forelesningsdel, en teoretisk øvingsdel og et laboratoriekurs. Total arbeidsmengde per student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, øvinger, gruppearbeid og laboratoriearbeid utgjøre ca.70 timer.

Mer om vurdering

Obligatoriske teoretiske øvinger og laboratorieøvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: August. Ny utsatt eksamen kan muligens endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOA1002 7.5 HØST 2020
TKJ4102 6.0 HØST 2020
TMT4122 1.0 HØST 2020
KJ1020 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU