K1207 - VA-teknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Vannforsyning

Overvann

Avløpsvann

Drift av VA-anlegg

Rensemetoder

Læringsutbytte

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at studentene har grunnlag for å forstå grunnleggende beregninger om vannforsyning. Kjemiske prosesser ved drikkevannshåndtering og rensing av avløpsvann blir berørt, uten at det gås i dybden på disse områdene.

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Ferdigheter:
Videre skal studentene kunne
- beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem ?
- beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
- gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
- dimensjonere vannforsyning og avløp til og fra et område
- gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
- beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
- beskrive basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

- formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesningene er tilgjengelig som video, og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy. Videre vil det arrangeres 2 - 3 ekskursjoner til renseanlegg i Mjøsregionen.

Obligatoriske arbeidskrav:
3 - 5 obligatoriske arbeidskrav, kan være innleveringer individuelt eller i gruppe, og deltakelse på ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebekrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Mappe med tre arbeider.

Utsatt eksamen:
Neste gang kurset går ordinært, etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner- IVB institutt (DIV_ING)

Kursmateriell

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG2291 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.