course-details-portlet

ITO1000 - Digitalisering - Områdeemne Teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Den pågående digitaliseringen av samfunnet omtales gjerne som den 4. teknologiske revolusjon. Den bringer nye muligheter og utfordringer ved endring i både nærings- og samfunnsliv (industriproduksjon, forretningsliv, kulturliv og offentlige tjenester). Dette påvirker oss også som individer, som borgere, som privatpersoner og i arbeidslivet. Grunnleggende forståelse av teknologiens innhold og dens kontekst i bruk, er en forutsetning for å gjøre gode valg, utnytte og styre utvikling og anvendelse, lokalt og globalt. Emnet gir en innføring i de grunnleggende teknologier som bidrar til å forme samfunnet. Videre, en generell oversikt over aktuelle temaer knyttet til anvendelse av teknologien: trender, muligheter og utfordringer. Tema som er relevant og aktuelle for de enkelte studieprogrammene utforskes av studentene selv gjennom arbeid med egen oppgave, primært i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskaper

En student som gjennomfører kurset skal ha:

 • bred innsikt i sentrale teknologier og temaer, problemstillinger og begreper knyttet til digitalisering (og andre muliggjørende teknologier: nano-, bio-, material-, elektro-,)
 • innsikt for å kunne vurdere muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i virksomheter.
 • Gjenkjenne egenskaper ved arbeidsprosesser og systemer, der digitalisering har/kan ha en rolle (forbedring, effektivisering og bivirkninger)
 • innsikt i hva digitalisering er og forstå hvordan det påvirker nærings- og samfunnsliv i Norge, og i et større perspektiv
 • kjennskap til reelle case og digitaliseringsprosjekter med både positive og negative sider
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for faglig integritet og respekt for andres data og privatliv (opphavsrett , Creative Commons, deling av informasjon).

Ferdigheter

En student som gjennomfører kurset:

 • kan reflektere om ulike sider ved digitaliseringen av samfunn og næringsliv
 • kan beherske sikker digital samhandling (synkront og asynkront virtuelt møte, samskriving, møteledelse & koordinering, bruke trygg lagring og deling av informasjon)
 • har en overordnet oversikt over hvor egne data befinner seg og deres sårbarhet ('skyen' versus lokale data, digitale spor, back-up)
 • kan bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater for å belyse en problemstilling
 • kjenne til relevante profesjonsetiske retningslinjer, og bidra til å opprettholde og videreutvikle dem for et bærekraftig samfunn.

Generell kompetanse

En student som gjennomfører kurset skal:

 • Kunne kommunisere med kolleger om digitaliseringens ulike sider
 • kjenne til moralske implikasjoner knyttet til teknologibruk i arbeids- og samfunnsliv.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning: Modulbasert læringsmateriell med øvinger på nett. To felles webinar, samt egenstyrte seminar for gruppearbeid og samskriving. Studentaktive læringsformer med medstudentevaluering. Emnet tilbys BA-studenter innen de fleste realfag på alle campuser. Se begrensninger under Mer om vurdering.

Læringsressurser som lesestoff, videoforelesninger, aktuell faglitteratur og offentlige kilder benyttes. Læringsaktiviteter kan være flervalgsquiz, webinar, øvingsoppgaver, og refleksjonsoppgave (akademisk tekst). Noen øvingsoppgaver gjennomføres i gruppe basert på digitale samhandlingsløsninger. Refleksjonsoppgaven (gruppebasert oppgave) benyttes til tema relevant for eget studieprogram med et problembasert fokus. Alle obligatoriske aktiviteter i kurset må være gjennomført og godkjent før sluttrapporten skal kunne innleveres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 2
 • Øving 1

Mer om vurdering

Prosjektoppgave/sluttrapport: Akademisk tekst i gruppe med digitaliseringstema. Obligatorisk aktivitet: oppgaven utvikles gjennom individuelle bidrag medstudenttilbakemelding) og i gruppe med presentasjon og diskusjon i to webinar. Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Merk at emnet kan ikke inngå i graden ved følgende studieprogram:

• Bachelor i informatikk (BIT)
• Bachelor i ingeniørfag, data (BIDATA)
• Bachelor i digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
• Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
• Bachelor i informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1604 5.0 HØST 2023
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
03.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU