course-details-portlet

ITO1000 - Digitalisering - Områdeemne Teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Den pågående digitaliseringen av samfunnet omtales gjerne som den 4. teknologiske revolusjon. Den bringer nye muligheter og utfordringer ved endring i både nærings- og samfunnsliv (industriproduksjon, forretningsliv, kulturliv og offentlige tjenester). Dette påvirker oss også som individer – som borgere, som privatpersoner og i arbeidslivet. Grunnleggende forståelse av teknologiens innhold og dens kontekst i bruk, er en forutsetning for å gjøre gode valg, utnytte og styre utvikling og anvendelse, lokalt og globalt. Emnet gir en innføring i de grunnleggende teknologier som bidrar til å forme samfunnet. Videre, en generell oversikt over aktuelle temaer knyttet til anvendelse av teknologien: trender, muligheter og utfordringer. Tema som er relevant og aktuelle for de enkelte studieprogrammene utforskes av studentene selv gjennom arbeid med egen oppgave, primært i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskaper

En student som gjennomfører kurset skal ha: •

 • bred innsikt i sentrale teknologier og temaer, problemstillinger og begreper knyttet til digitalisering (og andre muliggjørende teknologier – nano-, bio-, material-, elektro-,) •
 • innsikt for å kunne vurdere muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i virksomheter.
 • Gjenkjenne egenskaper ved arbeidsprosesser og systemer, der digitalisering har/kan ha en rolle (forbedring, effektivisering og bivirkninger) •
 • innsikt i hva digitalisering er og forstå hvordan det påvirker nærings- og samfunnsliv i Norge, og i et større perspektiv •
 • kjennskap til reelle case og digitaliseringsprosjekter med både positive og negative sider •
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for faglig integritet og respekt for andres data og privatliv (opphavsrett , Creative Commons, deling av informasjon).

Ferdigheter

En student som gjennomfører kurset: •

 • kan reflektere om ulike sider ved digitaliseringen av samfunn og næringsliv •
 • kan beherske sikker digital samhandling (synkront og asynkront – virtuelt møte, samskriving, møteledelse & koordinering, bruke trygg lagring og deling av informasjon) •
 • har en overordnet oversikt over hvor egne data befinner seg og deres sårbarhet ('skyen' versus lokale data, digitale spor, back-up) •
 • kan bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater for å belyse en problemstilling •
 • kjenne til relevante profesjonsetiske retningslinjer, og bidra til å opprettholde og videreutvikle dem for et bærekraftig samfunn.

Generell kompetanse

En student som gjennomfører kurset skal: •

 • Kunne kommunisere med kolleger om digitaliseringens ulike sider •
 • kjenne til moralske implikasjoner knyttet til teknologibruk i arbeids- og samfunnsliv.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning: Læringsmateriell og øvinger på nett. Webinar og lokale egenstyrte seminar med gruppearbeid og samskriving. Emnet tilbys BA-studenter innen realfag på alle campuser. Modulbasert. Læringsressurser som leksjoner, videoforelesninger, aktuell faglitteratur og offentlige kilder benyttes. Tilrettelegging for omvendt klasserom/flipped classroom. Læringsaktiviteter kan være flervalgsquiz, webinar, øvingsoppgaver, og refleksjonsoppgave (ulike former for leveranse kan velges). Noen øvingsoppgaver gjennomføres i gruppe basert på digitale samhandlingsløsninger. Refleksjonsoppgaven (gruppebasert oppgave) benyttes til tema relevant for eget studieprogram med et problembasert fokus. Alle obligatoriske aktiviteter i kurset må være gjennomført og godkjent for sluttrapporten skal kunne innleveres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 2
 • Øving 1

Mer om vurdering

Prosjektoppgave/sluttrapport: Essay med tema knyttet til eget studieprogram. Obligatorisk aktivitet - 2 øvinger i gruppe. Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
05.05.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU