course-details-portlet

IT8000 - Videregående emner i casebasert resonnering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold


Innen CBR er det en økende oppmerksomhet mot nyere metoder for similaritetsvurdering, adaptasjon, samt case-læring og vedlikehold av store case baser. Videre er det en økende interesse for ulike former for kombinasjoner med andre metoder for problemløsning og maskinlæring, ikke minst aktualisert gjennom BigData-innflytelsen. Emnet vil primært karakterisere metoder som resonnerer utifra tidligere konkrete situasjoner (case-basert), men også generaliserte modeller (modell-basert), samt diskutere forskjellige tilnærminger for å integrere de to metodetypene. Det detaljerte innholdet vil i noen grad tilpasses deltakernes interesse.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
Å få en dypere forståelse av hvordan situasjonsspesifikk kunnskap (case-kunnskap) kan modelleres, automatisk læres og samlet utnyttes for problemløsning.

B. Ferdighet:
Å bli i stand til å utnytte tillærte teorier og prinsipper for å bygge reelle CBR-systemer rettet mot aktuelle anvendelsesområder.

C. Generell kompetanse:
Å få en forståelse av hvordan metoder innen CBR relateres til - og kan kombineres med - andre metoder, både innen AI og informatikk mer generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, diskusjoner, mindre prosjekter.

Kursmateriell

Artikkelsamling, som bestemmes ved emnets begynnelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk informatikk/datateknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Datateknikk
  • Bioinformatikk
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU