course-details-portlet

IT6204 - Anvendt programmering for lærere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet forutsetter at deltakerne allerede har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og fokuserer på
noe mer komplekse programmer og anvendelse av programmering innen områder som spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PI, Micro:bit, Lego Mindstorm), programmering brukt til beregninger og simuleringer i fag som matematikk og fysikk. Studentene får en god oversikt over forskjellige anvendelser av programmering, og gjennom prosjekt gis de mulighet til å fordype seg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Deltakeren skal:
- ha detaljert kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering,
- ha kunnskap om programmeringsspråk, verktøy og metodikk, både pedagogisk orienterte løsninger og løsninger som brukes profesjonelt,
- ha grunnleggende forståelse av programvarens funksjon i elektronikk og roboter
- ha grunnleggende innsikt i teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i større programprosjekter

Ferdigheter:
Deltakeren kan:
- utvikle og prøve ut programmer med noe kompleksitet,
- utnytte moderne programmeringsverktøy og vurdere deres egnethet i undervisning og læring,
- identifisere og vurdere programmering som skal inngå i enkle teknologiske løsninger, forstå vanskelighetsgrad, arbeidsomfang og egnethet i en undervisningssituasjon,
- forstå hvordan kreativitet og samarbeid kan utnyttes til å fremme læring av programmering.

Generell kompetanse:
Deltakeren kan:
- formidle sin kunnskap om programmering og fagets didaktikk til andre, både skriftlig og muntlig,
- diskutere, beskrive og evaluere løsninger med noe kompleksitet,
- planlegge varierte arbeidsoppgaver og programmeringsprosjekt, med fokus på kreativitet og sosial læring,
- vurdere etiske problemstillinger relatert til programmering,
- vise god digital kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger).
Interaktivt læremateriell og videoer vil produseres og gjøres lett tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Avhengig av studentenes geografiske lokalisering, vil det også gis tilbud om å organisere frivillige samlinger.
Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy.
Studentene må disponere egen PC.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvingsoppgaver (70 % godkjent)

Mer om vurdering

Arbeidskrav som må være gjennomført for å kunne gå opp til avsluttende eksamen:
- Obligatoriske øvingsoppgaver i de forskjellige programmeringsanvendelsene hvor 70% må være godkjent.

Mappeevaluering hvor inngår:
- Prosjektrapport med vedlagt programkode, inkludert delleveranser gjennom semesteret hvor studentene skal utvikle og prøve ut eller presentere et undervisningsopplegg i programmering som skal være basert på ny faglig og fagdidaktisk kunnskap.
- Videopresentasjon av prosjekt med demo av kjørende kode

Ved gjentak av eksamen må hele prosjektarbeidet med delleveranser gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner IT IE/IDI (ITIDIEVU)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Dette er et KOMPiS-fag. Kompiskursene har felles opptakskrav satt av Udir: "Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden". Rangering: Lærere prioriteres fremfor andre søkere. Lærere med videregåendeskole/ungdomsskole prioriteres fremfor lærere på barneskoler.

Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta i vikar- eller stipendordningen i Kompetanse for kvalitet.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
15.04.2020

Innlevering
15.05.2020


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU