course-details-portlet

IT6103 - IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Kurset skal gi praktisk og analytisk innsikt i utfordringene knyttet til å realisere tverrfaglig samhandling i helsesektoren.

Kurset gjennomgår utvalgte rapporterte erfaringer knyttet til bruk, innføring og spredning av IKT i helsetjenesten. Offentlige policy- og strategidokumenter som dokumenterer ambisjonen om digital samhandling i heletjenesten diskuteres også. Erfaringer både fra første- og andrelinjetjenesten belyses. Fokus er utfordringene med å realisere IKTs muligheter for effektivitets- og kvalitetsheving i praksis.

Kurset tar særlig opp utfordringene med skalering av IKT løsninger dvs. vanskene med å få lokale løsninger og piloter spredd videre.

I løpet av samlingene vil det være både gruppearbeid og forelesninger. Hver samling har tre hovedtema. Alle oppfordres til å gjøre seg kjent med pensum før samlingene. Et absolutt minimum vil være å lese første artikkel i hvert av de oppgitte hovedtemaene. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad). Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i masterprogrammet i helseinformatikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi
 • Grunnleggende kunnskap om relevante erfaringer fra implementering av ulike IT løsninger i helsesektoren
 • Innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • Grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • Dyp kunnskap innen et spesialisert felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

Ferdigheter

 • Gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

Generell kompetanse

 • Dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren.
 • Dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille deg faglig, herunder kunne utvikle din faglige kompetanse på eget initiativ.
 • Grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i helsesektoren.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Obligatorisk deltakelse på seminarer.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlingene

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grad (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk).

Kursmateriell

Oppgis på Blackboard før kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
20.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU