course-details-portlet

IT3024 - Forskningsmetoder i Menneske–Maskin-Interaksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Hvordan lese og skrive en vitenskapelig artikkel innen MMI; Forskningsetiske problemstillinger innen MMI; Hvordan planlegge og gjennomføre et laboratorieeksperiment innen MMI; Utforming av forskningsspørsmål; Behandling av kvantitative og kvalitative data fra eksperimenter; Validitet; Teoretiske rammer for å forstå brukeropplevelser; Hvordan man måler brukeropplevelse. Analyse av data v.h.a. forskjellige teoretiske rammer innen MMI: Kognitiv psykologi, Økologisk psykologi (Gibson), Fenomenologi, Interaksjonsestetikk; Den teoretiske basis og historiske bakgrunnen for kritisk design.

Læringsutbytte

Emnet gir teoretisk og praktisk kunnskap om forskning innen MMI. Læringsutbyttet etter fullført emne er oppsummert under. Kunnskap: (1) Studenten kan gjøre rede for de viktigste teoretiske retningene innen MMI, og hvordan forskning gjøres innen disse retningene. (2) Studenten kan gjøre rede for de viktigste forskningsetiske temaene innen MMI. (3) Studenten kan gjøre rede for de viktigste validitetskriteriene innen MMI-forskning. Ferdigheter: (1) Studenten kan planlegge og gjennomføre forskning innen MMI innen områdene (a) laboratorieeksperimenter, (b) brukerstudier av brukeropplevelser, (c) kritisk design. (2) Studenten kan gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av resultatene fra MMI-forskning. (3) Studenten kan dokumentere forskning innen MMI i et vitenskapelig format. Kompetanse: Studenten har gjennom gruppearbeidet i emnet opparbeidet erfaring og kompetanse innen hvordan forskning innen MMI kan gjennomføres på en hensiktsmessig og reflektert måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Hver gruppe må levere prosjektleveranser i løpet av semesteret og en sluttrapport. Sluttrapporten samler disse, og er grunnlaget for karakteren i kurset. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TDT4180 Menneske maskin-interaksjon

Kursmateriell

Artikler(oppgis ved semesterstart)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Designmetodikk
  • Designteori
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
28.11.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU