course-details-portlet

IT3022 - Deltagende design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Deltagende design: Bakgrunn og utvikling; teknologiens politiske, sosiale og etiske konsekvenser; sentrale begreper (taus kunnskap, «tool perspective», deltakelse); brukermedvirkning som designfilosofi; brukermedvirkning i teknologi- og tjenestedesign; stakeholder-analyse; co-design teknikker (personas, scenarier, service blueprints, prototyping, etc.); fasilitering av designaktiviteter; fasilitatorrollen; kvalitativ analyse av resultater fra deltagende designaktiviteter; utfordringer knyttet til deltagende design og realisering av resultater

Læringsutbytte

Emnet gir teoretisk og praktisk kunnskap om deltakende design av digitale løsninger og tilknyttede tjenester. Læringsutbyttet etter fullført emne er oppsummert under. Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for ideologien bak designtradisjonen "Deltagende design". Ferdigheter: 1) Studenten kan gjøre nytte av deltagende metoder og teknikker i forbindelse med design av digitale løsninger og tilhørende tjenester. 2) Studenten kan planlegge og lede deltagende designaktiviteter og -prosesser, og evne å tenke kritisk rundt designfasilitator-rollen. 3) Studenten kan gjennomføre kvalitative analyser av resultatene fra deltagende design aktiviteter. Kompetanse: Studenten har gjennom gruppearbeidet i emnet opparbeidet erfaring og kompetanse innen hvordan deltagende designaktiviteter og -prosesser kan gjennomføres på en hensiktsmessig og reflektert måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, gruppeøvinger, problembasert læring, prosjektarbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • 80 % oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Hver gruppe må levere prosjektleveranser (øvinger) i løpet av semesteret og en sluttrapport. Sluttrapporten er grunnlaget for karakteren i kurset. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TDT4180 Menneske–-maskin-interaksjon

Kursmateriell

Artikler (oppgis ved semesterstart)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Interaksjonsdesign
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering
10.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU