course-details-portlet

IT3010 - Metoder for forskningsbasert innovasjon i IT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet gir innblikk i de viktigste forskningsmetodiske problemstillingene i informatikkfaget, samt grunnleggende vitenskapsteori. Problemstillinger knyttet til forskningsdesign og resultatpresentasjon vil bli behandlet. Kurset gir innsikt i flere av de mest brukte metodene: Case studier, design-orienterte metoder, survey-metoden, med hovedfokus på kvalitative metoder. Faget vil også omhandle forskningsbaserte innovasjonsmetoder som iterative utvikling og testing av hypoteser i et marked.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om: - Det grunnleggende om design av vitenskapelige studier. - Prinsipper for valg av datainnsamling og analysemetoder for kvalitative studier. – Grunnleggende definisjoner av forskningsbasert innovasjon.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne: - Lage plan for og gjennomføre forskningsprosjekter. - Gjennomføre egen datainnsamling og analyse. - Forutse og redusere svakheter ved design av forskningsstudier.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne: - Kritisk vurdere kvaliteten på kvalitative studier i informatikk. - Gjennomføre empiriske studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk (MIT)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til andre spesifikke fag.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på master Informatikk.

Kursmateriell

Artikkelsamling og bok som oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU