course-details-portlet

IT3010 - Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet gir innblikk i de viktigste forskningsmetodiske problemstillingene innenfor IT og digitalisering. Problemstillinger knyttet til empirisk forskning, forskningsdesign, datainnsamling og analyse vil bli behandlet. Kurset gir innsikt i flere av de mest brukte metodene: Case studier, design-orienterte metoder, survey-metoden, eksperimenter. Emnet gir også innføring i etiske aspekter ved forskning, planlegging og gjennomføring av forskningsstudier, skriving og revidering av vitenskapelige artikler, og fagfellevurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om: • Det grunnleggende om design av empiriske studier. • Prinsipper for valg av datainnsamling og analysemetoder for empiriske studier. • Grunnleggende definisjoner av empiriske forskningsmetoder innen IT og digitalisering. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne: • Lage plan for og gjennomføre forskningsprosjekter. • Gjennomføre egen datainnsamling og analyse. • Forutse og redusere svakheter ved design av forskningsstudier. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne: • Kritisk vurdere kvaliteten på empiriske studier innenfor IT og digitalisering. Gjennomføre empiriske studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Studentgrupper skal gjennomføre en realistisk forskningsprosess fra planlegging til datainnsamling og analyse til artikkelskriving og presentasjon i konferanse. Noen aktiviteter skjer på spesifikke datoer og krever personlig oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvingstimer

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Faget har obligatoriske øvingstimer på noen dedikerte dager. Dato for disse blir annonsert på starten av semesteret. 

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MTDT)
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT)
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til andre spesifikke fag. Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på masterstudier i Informatikk.

Kursmateriell

Artikkelsamling og bok som oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE

Innlevering
23.05.2022


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU