course-details-portlet

ISA3500 - Barn og foreldre i et hverdagslivperspektiv

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir inngående kunnskap om hvordan et hverdagslivsperspektiv på barn og foreldre (familier) i sammensatte og komplekse livssituasjoner kan gi inntak til en dypere forståelse av den enkelte familiens situasjon – enten familier har barn funksjonshemming, familier med rus-, psykiatri-, og barnevernsproblemtikk osv-. Det overordnede fokus i emnet er betydningen av det som foregår i hverdagen og ulike perspektiver på hverdag. Det er i hverdagen mennesker lever sine liv. Det vil legges vekt på hvordan det vanemessige og tatt for gitte i hverdagslivet kan forstås som den mest essensielle rammen for vår integritet, som igjen har vesentlig betydning i møte med hjelpeapparatet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
- Inngående og avansert kunnskap om sentrale teorier om hverdagslivet og det hverdagslige
- fordypet kunnskap om teorier om familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner
- inngående kunnskap om ontologi og menneskesyn
- fordypet kunnskap om hermeneutikk som tolkning og forståelse
- Inngående kunnskap om foreldreskap og klasse
- Fordypet kunnskap om kompleksitet
- Utvidet kunnskapskritisk kompetanse

Ferdigheter
Studenten kan:

- reflektere over ulike sider ved hverdagen og dets betydning
- Kan identifisere «det tatt for gitte»
- kan analysere teorier, metoder og fortolkninger knyttet til foreldre og barn i komplekse livssituasjoner
- Kan argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Kompetanse
Studenten kan:
-Kan forholde seg til, og anvende hverdagslivskunnskap kritisk og konstruktivt
-Kan reflektere over og forstå det enkelte barn og foreldres livssituasjoner
- Forstå og se sammenheng mellom store og små hendelser, gjøremål og aktiviteter i hverdagen
- Forstå betydningen av det vanemessige
- Forstå hvordan hverdagen kan utspille seg på ulike måter
- Etisk bevissthet i forhold til barn og foreldres livssituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, selvstudier og muntlige presentasjoner i seminar.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 1 uke.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige - eller helsefaglige emner.

Kursmateriell

Publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MBV3000 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU